Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 152  
Vaša otázka: Heslá = "dane ekologické"
 1. SIMONIDESOVÁ, Jana - RUDÝ, Stanislav. Environmental Taxes in Countries V4. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2021. ISSN 2585-8785, 2021, vol. 14, no. 1, s. 65-76 online.
  článok

  článok

 2. ROMANČÍKOVÁ, Eva - RÁCIK, Andrej. Globalizačný proces a životné prostredie. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2021. ISSN 1337-2955, 2021, roč. 17, č. 1, s. 38-45.
  článok

  článok

 3. DAVID, Petr. The Relationship between Road Tax Rate Reduction Depending on Vehicle Age and Emission Parameters of Taxed Vehicle Categories in the Czech Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 0013-3035, 2021, roč. 69, č. 8, s. 775-795.
  článok

  článok

 4. SIMONIDESOVÁ, Jana et al. Tax Aspects of Mining Companies in V4 Countries. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788, 2021, vol. 26, no. 1, pp. 35-46 online. I-21-113-00.
  článok

  článok

 5. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Daňovníctvo : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzovali: Marcela Rabatinová, Tomáš Ciran. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 184 s. [7,2 AH]. ISBN 978-80-571-0403-2. [Počet ex. : 15, z toho voľných 13, prezenčne 2]
 6. SIMONIDESOVÁ, Jana - RUDÝ, Stanislav. Data Envelopment Analysis, EPI, CIP, ECO-Innovation and GBAORD in Context With Environmental Taxes. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XV.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XV. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 15. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4915-8, pp. 75-76 online.
  článok

  článok

 7. SIMONIDESOVÁ, Jana - RUDÝ, Stanislav - BĚLICA, Josef. Data Envelopment Analysis, EPI, CIP, Eco-Innovation a GBAORD v kontexte s environmentálnymi daňmi. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVII. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 17. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.11.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4918-9, s. 49-71 online.
  článok

  článok

 8. BUJNOVSKÝ, Radoslav. Environmentálne dane a finančné stimuly na znižovanie difúzneho znečisťovania vôd z poľnohospodárstva a ich aktuálnosť na Slovensku. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2020. ISSN 0322-886X, 2020, roč. 63, č. 9-10, s. 17-19.
  článok

  článok

 9. RYBÁROVÁ, Daniela - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Comparison of Environmental Taxes in the Slovak Republic and the European Union. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9705-6, pp. 204-213 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 10. ĎURINOVÁ, Ivona - NÁDASKÁ, Katarína. Support of Electromobility in Slovakia for Sustainable Consumption and Production. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9705-6, pp. 79-95 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok