Výsledky vyhľadávania

 1. VAŠEKOVÁ, Miroslava. Tax and insurance charges burden on dividends - witholding tax vs. health insurance. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4415-3, s. 210-214. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 2. BIELENÁ, Jana. Obec z pohľadu dane z príjmov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 65-67.
  článok

  článok

 3. DIMITROVOVÁ, Mária. Daň vyberaná zrážkou. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 6, s. 2-12.
  článok

  článok

 4. BORÁKOVÁ, Marta. Daň pri autorských honorároch. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-060X, 9, roč. 10, č. 2 (2015.
  článok

  článok

 5. BORÁKOVÁ, Marta. Príjmy autorov a umelcov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1337-060X, 2014, roč. 8, č. 7-8, s. 46-49.
  článok

  článok

 6. SLANINKOVÁ, Katarína. Zdaňovanie autorských príjmov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-060X, 2013, roč. 7, č. 2-3, s. 61-64.
  článok

  článok

 7. ĎURINOVÁ, Ivona. Zdaňovanie príjmov v Írsku. In Vplyv medzinárodného zdanenia a domáceho daňového systému na rozvoj podnikateľskej sféry SR : zborník vedeckých statí : priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0064/13. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3783-4, s. 32-38. VEGA 1/0064/13.
  článok

  článok

 8. RABATINOVÁ, Marcela. Paušálne výdavky od roku 2013 – prísnejšie pravidlá. In Mzdové účtovníctvo a personalistika profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s. r. o., 2012. ISSN 1338-4740, 6.9.2012, [s. 1-2] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.mup.sk/33/pausalne-vydavky-od-roku-2013-prisnejsie-pravidla-uniqueiduchxzASYZNYpyCLz1Y_uhtS1pe1_Xu6m/?query=pau%B9%E1lne+v%FDdavky+od+roku+2013+-+pr%EDsnej%B9ie+pravidl%E1&serp=1>
  článok

  článok

 9. KUŠNÍROVÁ, Jana. Príjmy zo závislej činnosti nie je možné zdaniť zrážkovou daňou. In Mzdové účtovníctvo a personalistika profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s. r. o., 2012. ISSN 1338-4740, 23.5.2012, [s. 1] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.mup.sk/33/prijmy-zo-zavislej-cinnosti-nie-je-mozne-zdanit-zrazkovou-danou-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_ImEZkra6TMx/?query=pr%EDjmy+zo+z%E1vislej+%E8innosti+nie+je+mo%BEn%E9+zdani%BB+zr%E1%BEkovou+da%F2ou&serp=1>
  článok

  článok

 10. ČMIELOVÁ, Veronika - ŘEHÁK, Vlastimil - VLČKOVÁ, Jana. Nová pravidla a povinnosti pro finanční instituce : Fatca - nová daňová legislativa Spojených států ovlivní finanční instituce celého světa. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 1213-4273, 2010, roč. 18, č. 12, s. 16-17.
  článok

  článok