Výsledky vyhľadávania

 1. SIPKOVÁ, Ľubica. Prehĺbenie polarizácie spoločnosti. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 307-316 online.
  článok

  článok

 2. Financial and Economic Review : Scientific Journal of the Magyar Nemzeti Bank. Budapest : Magyar Nemzeti Bank. 4x ročne. ISSN 2415-9271. Dostupné na : http://english.hitelintezetiszemle.hu/
  časopis

  časopis

 3. DUBCOVÁ, Gabriela - ŠAGÁTOVÁ, Slávka - TARIŠKOVÁ, Natália. Human Capital Statistics. In Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises As an Immanent Determinant of Their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9499-4, s. 52-67. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 4. VAŇO, Boris. Demografické výzvy na Slovensku na najbližšie desaťročia. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095, 2019, roč. 29, č. 2, s. 5-13.
  článok

  článok

 5. RELIK 2019. International Scientific Conference. RELIK 2019 : The 12th International Scientific Conference : Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections. 1st Edition. Praha : University of Economics, Prague, 2019. [495 s.]. Dostupné na : <https://relik.vse.cz/2019/sbornik/en/toc.html> ISBN 978–80–245–2329-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. MAJO, Juraj. Giving Ethnic Diversity its Spatial and Temporal Meaning. Examples from Slovakia. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. ISSN 0049-1225, 2018, roč. 50, č. 6, s. 672-693.
  článok

  článok

 7. RIEVAJOVÁ, Eva - PŘÍVARA, Andrej. International Migration in Context of Its Influence on Demographic Development in the Slovak Republic. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part I. – Economic Impact of Migration) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. - Zilina : University of Zilina, 2018. ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943, pp. 318-325 online. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok

 8. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Analýza vybraných ukazovateľov demografie podnikov na Slovensku v rokoch 2008 – 2014. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 2, s. 27-43 online.
  článok

  článok

 9. IGNATYEV, Vladimir G. - NURTDINOV, Ilgiz I. The Features of Regional Investment Analysis in Relation To the Corporate Sector of Economy in Conditions of Globalization. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 2585-7258, 2018, roč. 12, č. 1, s. 75-82.
  článok

  článok

 10. RELIK 2018. International Scientific Conference. RELIK 2018: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections : Proceedings of the 11th International Scientific Conference, November 8-9, 2018, Prague, Czech Republic. Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. online [455 s.]. Dostupné na : <https://relik.vse.cz/2018/sbornik/en/toc.html> ISBN 978–80–245–2281–4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha