Výsledky vyhľadávania

 1. DEÁKOVÁ, Stanislava - KISSOVÁ, Jana. Use of Localisation Methods in Human Capital Stabilization. In Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises As an Immanent Determinant of Their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9755-1, s. 38-46 online. VEGA 1/0569/18, KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 2. DANIŠOVSKÁ, Mária - STACHOVÁ, Mária. Predikcia finančného zdravia vybraných podnikov v Slovenskej republike. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019. ISSN 1336-7420, 2019, roč. 15, č. 1, s. 10-28.
  článok

  článok

 3. BOĎA, Martin - ÚRADNÍČEK, Vladimír. Predicting Financial Distress of Slovak Agricultural Enterprises. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 4, s. 426-452.
  článok

  článok

 4. BREZINA, Daniel - MASÁR, Matej. Návrh postupu riadenia finančných rizík v podmienkach malého a stredného podnikania. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. ISSN 1337-2955, máj 2018, roč. 14, č. 1, s. 16-24.
  článok

  článok

 5. GUNDOVÁ, Petra - VYLETELOVÁ, Eva. Komparácia predikčnej schopnosti metód viacrozmernej diskriminačnej analýzy a logit a probit modelov. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 2, s. 119-127.
  článok

  článok

 6. KLIEŠTIK, Tomáš - MICHALKOVÁ, Lucia. Zhoršenie finančného zdravia podniku: príčiny a symptómy. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 1336-5878, 2018, č. 1, s. 27-41.
  článok

  článok

 7. KOVÁČOVÁ, Mária - KUBALA, Pavol. Verifikácia predikčných modelov vytvorených na báze diskriminačnej analýzy v podmienkach SR. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 1336-5878, 2018, č. 1, s. 52-64.
  článok

  článok

 8. PODHORSKÁ, Ivana. Predikčné modely: vypovedacia schopnosť v podmienkach SR. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 1336-5878, 2018, č. 1, s. 75-85.
  článok

  článok

 9. ŠVÁBOVÁ, Lucia. Porovnanie predikčnej schopnosti modelov predikcie bankrotu slovenských malých podnikov. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 1336-5878, 2018, č. 1, s. 97-106.
  článok

  článok

 10. ŠEFČÍKOVÁ, Denisa. Inovačný potenciál podniku. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2018. ISSN 1335-9746, 2018, roč. 17, č. 2, s. 111-120.
  článok

  článok