Výsledky vyhľadávania

 1. RUDOHRADSKÁ, Simona. Geoblocking - vybrané obchodnoprávne aspekty. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. ISSN 1339-3995, 2020, roč. 8, č. 1, s. 73-87.
  článok

  článok

 2. POUL, Ondřej. Quantification of the Impact of a Ban on the Use of Gender in Life Insurance. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISSN 1802-792X, 2020, vol. 14, no. 1, s. 51-67.
  článok

  článok

 3. KOČIŠ, Juraj. Zabezpečovanie a uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí v pracovnoprávnych vzťahoch. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 8, s. 71-87.
  článok

  článok

 4. TOMIOVÁ, Sandra. Mzdová diskriminácia v pracovnom pomere. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 9, s. 24-28.
  článok

  článok

 5. HEDIJA, Veronika - MUSIL, Petr. Wage Discrimination Against Women in Baltic Countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 7, s. 699-713.
  článok

  článok

 6. RISTIK, Jelena. Discrimination Against Vulnerable Groups in Exercising Their Voting Rights Due to Systemic Flaws in the Macedonian Electoral Legislation. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 23, pp. 10-22.
  článok

  článok

 7. MIČUDOVÁ, Tatiana. Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 7-8, s. 22-25.
  článok

  článok

 8. NEVICKÁ, Denisa. Mobbing, bossing a staffing – rozumiete jednotlivým pojmom? In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 14-15, s. 156-159.
  článok

  článok

 9. KRUPOVÁ, Kristína. Náboženský fundamentalizmus alebo súčasť kultúry? - kontroverzie ohľadom zákazu zahaľovania sa moslimských žien vo Francúzsku. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 244-251 online.
  článok

  článok

 10. TRIZULIAK, Tibor. Protispoločenská činnosť - ochrana. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1335-1583, 2019, roč. 24, č. 2, s. 249-296.
  článok

  článok