Výsledky vyhľadávania

 1. FODRANOVÁ, Iveta. Potrebujeme stimulovať kvalitu a nie kvantitu. In Hospodárske noviny. - Bratislava : MAFRA Slovakia, 2021. ISSN 1335-4701, 20. mája 2021, roč. 29, č. 96, s. [1-2].
  článok

  článok

 2. LEE, Robert D. - JOHNSON, Ronald W. - JOYCE, Phillip G. Public Budgeting Systems. 10th Edition. Burlington : Jones & Bartlett Learning, 2021. 560 s. ISBN 9781284198980. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. PASTIERIK, Vladimír. Malý konkurz (rok 2021) : (zákon č.421/2020 Z.z.). In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. 4, s. 23-24.
  článok

  článok

 4. PAVELKA, Ľuboš - RUŽEKOVÁ, Viera - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Inštitucionálna podpora financovania exportu a zahraničných investícií vo vybraných krajinách EÚ. Recenzenti: Peter Knapik, Helena Vrábelová. 1. vydání. Praha : Leges, 2021. 196 s. [11,17 AH]. VEGA 1/0039/20, VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-7502-503-6.
 5. VETERNÍKOVÁ, Mária. Osobný bankrot v kontexte verejnej správy. In Role veřejné správy a sociální politiky v každodenním občanském životě. mezinárodní vědecká konference. Role veřejné správy a sociální politiky v každodenním občanském životě : recenzovaný sborník mezinárodní vědecké konference. - Opava : Ústav veřejné správy a regionální politiky, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-393-2, s. 98-104.
  článok

  článok

 6. OCHOTNICKÝ, Pavol - JANKECH, Jozef. Úspešné koncepty politiky redukcie verejných dlhov po kríze. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2020. ISSN 0032-3233, 2020, roč. 68, č. 2, s. 168-193 online. APVV-15-0322, ITMS-26240120032.
  článok

  článok

 7. PETRŮ, Naděžda - TOMÁŠKOVÁ, Andrea. The Preferred Usage of Equity and Debt Financing in Family Businesses: Evidence from Czech Republic. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2020. ISSN 1810-4967, 2020, vol. 17, no. 3, pp. 27-39.
  článok

  článok

 8. BOÓR, Matej. Vplyv fiškálnych pravidiel na úroveň ekonomického rastu v monetárnych úniách. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2020. ISSN 0032-3233, 2020, roč. 68, č. 6, s. 695-724 online. APVV-15-0322.
  článok

  článok

 9. NIKOLAEVA, Tatiana. Russian Public Debt on the International Credit Market. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 474-479 online.
  článok

  článok

 10. KUBICA, Milan - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Hodnotenie neúžitkových hodnôt – environmentálny dlh v podmienkach Slovenskej republiky. In Východiská pre posudzovanie difúzie a dôsledkov zelených inovácií na trhoch nedokonalej konkurencie : zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-081-0, s. 41-48 online. VEGA 1/0646/20.
  článok

  článok