Výsledky vyhľadávania

 1. ŠMÍDOVÁ, Nikola. Ekonomická hodnota dobrovolnictví v neziskové organizaci na regionální úrovni. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 754-762.
  článok

  článok

 2. SOKOLOVÁ, Jana - POMPUROVÁ, Kristína. Motívy účasti na dobrovoľníckom cestovnom ruchu doma a v zahraničí. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 0139-8660, 2019, roč. 52, č. 2, s. 91-103.
  článok

  článok

 3. ŽOFAJ, Matej - POMPUROVÁ, Kristína. Ekonomicko-právne aspekty zapojenia dobrovoľníkov do organizovania podujatí v cestovnom ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 0139-8660, 2019, roč. 52, č. 2, s. 104-113.
  článok

  článok

 4. SOKOLOVÁ, Jana - POMPUROVÁ, Kristína. Účasť obyvateľov Slovenska na zahraničnom dobrovoľníckom cestovnom ruchu. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 1335-7069, 2019, roč. 20, č. 1, s. 73-85.
  článok

  článok

 5. DZIURA, Boris - RANETA, Leonid. The Role of Volunteer Military Units During ATO in Donbass Conflict. Their Impact on the Ongoing Reform of ZSU. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, p. 231-237 online. KEGA 015EU-4/2018.
  článok

  článok

 6. STARÍČKOVÁ, Zuzana - BELIČKOVÁ, Kornélia. Impact of Innovation and Technology of the Humanitarian Aid to the Population. In Science, Technology and Innovations. International Scientific Conferences. Science, Technology and Innovations : Collection of Scientific Articles from International Scientific Conferences. - Lisbon : Pegasus Publishing, 2019. ISBN 978-989-54130-5-9, p. 5-20. VEGA 1/0215/18, VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 7. Siločiary a letorasty modernej spoločnosti. Recenzenti: Karel Marek, Miroslava Szarková, Peter Škultéty ... [et al.]. 1. vydanie. Warszawa : Pedagogium, 2018. [390 s.]. ISBN 978-83-62902-30-9.
  kniha

  kniha

 8. DŽUPINOVÁ, Zuzana. Sociálna zodpovednosť vo farmaceutických firmách. In Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie. vedecko-odborný seminár. Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie : recenzovaný zborník príspevkov zo 7. ročníka vedecko-odborného seminára, 4. decembra 2017, Nitra, Slovensko,. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta, 2018. ISBN 978-80-558-1315-8, s. 31-34.
  článok

  článok

 9. POMPUROVÁ, Kristína. Zapojenie dobrovoľníkov do prípravy a realizácie podujatí v cestovnom ruchu na Slovensku z pohľadu organizátorov. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, 2018, roč. 9, č. 3, s. 95-102.
  článok

  článok

 10. Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku : zborník vedeckých prác. Recenzenti: Lucia Hrubalová, Ivica Linderová, Andrej Malachovský ... [et al.]. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2018. CD-ROM 105 s. VEGA 1/0509/16. ISBN 978-80-557-1504-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha