Výsledky vyhľadávania

 1. ŽOFAJ, Matej - POMPUROVÁ, Kristína. Ekonomicko-právne aspekty zapojenia dobrovoľníkov do organizovania podujatí v cestovnom ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 0139-8660, 2019, roč. 52, č. 2, s. 104-113.
  článok

  článok

 2. SOKOLOVÁ, Jana - POMPUROVÁ, Kristína. Motívy účasti na dobrovoľníckom cestovnom ruchu doma a v zahraničí. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 0139-8660, 2019, roč. 52, č. 2, s. 91-103.
  článok

  článok

 3. POMPUROVÁ, Kristína. Zapojenie dobrovoľníkov do prípravy a realizácie podujatí v cestovnom ruchu na Slovensku z pohľadu organizátorov. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, 2018, roč. 9, č. 3, s. 95-102.
  článok

  článok

 4. SOKOLOVÁ, Jana - POMPUROVÁ, Kristína. Dopyt po dobrovoľníckom cestovnom ruchu: Prípadová štúdia obyvateľov mesta Banská Bystrica. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 0139-8660, 2018, roč. 51, č. 1, s. 40-49.
  článok

  článok

 5. DŽUPINOVÁ, Zuzana. Sociálna zodpovednosť vo farmaceutických firmách. In Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie. vedecko-odborný seminár. Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie : recenzovaný zborník príspevkov zo 7. ročníka vedecko-odborného seminára, 4. decembra 2017, Nitra, Slovensko,. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta, 2018. ISBN 978-80-558-1315-8, s. 31-34.
  článok

  článok

 6. BÁBA, Éva Bácsné et al. Tourism-Volunteering and Sport - Connections and Implications from a Research. In Acta oeconomica Universitatis Selye : international scientific journal. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2018. ISSN 1338-6581, 2018, vol. 7, no. 2, pp. 19-32.
  článok

  článok

 7. ŠAMBRONSKÁ, Kristína. Cestovný ruch ako jedna z ciest pomoci rozvojovým krajinám - na príklade dobrovoľníctva. In Journal of tourism, hospitality and commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2018. ISSN 1804-3836, 2018, roč. 9, č. 1, s. 73-81.
  článok

  článok

 8. MAJDÚCHOVÁ, Helena - BUKOVOVÁ, Sylvia - HRUŠOVSKÁ, Dana. Neziskové organizácie : vybrané problémy ekonomiky a manažmentu neziskových organizácií. Recenzovali: Štefan Majtán, Daniela Rybárová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 219 s. [13,06 AH]. ISBN 978-80-225-4587-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 3]
 9. Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku : zborník vedeckých prác. Recenzenti: Lucia Hrubalová, Ivica Linderová, Andrej Malachovský ... [et al.]. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2018. CD-ROM 105 s. VEGA 1/0509/16. ISBN 978-80-557-1504-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Skautská výchova jako odrazový můstek kariéry. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 5, s. 30.
  článok

  článok