Výsledky vyhľadávania

 1. POLIAK, Miloš et al. The Competitiveness of public transport. In Journal of Competitiveness : scientific journal from the field of management and economics [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, 2017, no. 3, pp. 81–97 online.
  článok

  článok


 2. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Zapojenie Slovenska do iniciatívy Jeden pás, Jedna cesta. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 142-147 CD-ROM. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok


 3. JACKO, Tomáš. Integrated Public Transport System in the Bratislava Region: Too Little, Too Late? In Winter Seminar of Regional Science. 7th Winter Seminar of Regional Science : Proceedings : 15th -18th March 2017, High Tatras, Slovakia [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4472-6, pp. [1-13] CD-ROM. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok


 4. KOVÁČ, Ján. Na hromadnú dopravu idú lákať spoločným lístkom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 6. augusta 2015, roč. 25, č. 31, s. 20-22.
  článok

  článok


 5. GREGOVÁ, Elena. Integrovaný dopravný systém - faktor skvalitnenia služieb vo verejnej osobnej doprave. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '13 : recenzovaný zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 9. - 10. október 2013 [elektronický zdroj]. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2013]. ISSN 1336-5878, s. 161-166.
  článok

  článok


 6. NEMEČEK, Miloš. Eurofondy pre Bratislavský kraj. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2011. ISSN 1337-9798, 2011, roč. 3, č.Marec, s. 42. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0126897/GW3-03-2011.pdf>
  článok

  článok


 7. HUDEC, Marián. Integrácia je lepšia ako rušenie. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1337-2459, 2011, roč. 5, č. Apríl, s. 24.
  článok

  článok


 8. GENZOR, Peter. Finančný model prevádzky IDS. In Horizonty dopravy : veda - výskum - prax. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2011. ISSN 1210-0978, 2011, roč. 19, č. 3-4, s. 5-7.
  článok

  článok


 9. KLADIVA, Jiří. K integrované námořní politice EU. In Logistika : měsíčník vydavatelství Ekonomia. - Praha : Economia, 2009. ISSN 1211-0957, prosinec 2009, roč. 15, č. 12, s. 31.
  článok

  článok


 10. VALÁŠKOVÁ, Martina. Aplikácia metódy Swot analýzy na integrované dopravné systémy na Slovensku. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2008. ISSN 1336-7137, 2008, roč. 4, č. 1-2, s. 71-77. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer, Adobe Reader. Dostupné na : <http://casopisy.euke.sk/mtp/clanky/1-2-2008/Manazment%20v%20teorii%20a%20praxi%201-2_2008.pdf>
  článok

  článok