Výsledky vyhľadávania

 1. MIČUDOVÁ, Tatiana. Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. januára 2020. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-7523, 2020, roč. 13, č. 2, s. 17-20.
  článok

  článok

 2. CINGELOVÁ, Zuzana. Zmeny v zákonníku práce 2020. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 3, s. 3-6.
  článok

  článok

 3. Zákonník práce. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 6-7, s. 3-410.
  článok

  článok

 4. CINGELOVÁ, Zuzana. Zákonník práce po novelách (2). In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 10, s. 15-18.
  článok

  článok

 5. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (3. časť). In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 5, s. 26-28.
  článok

  článok

 6. MIČUDOVÁ, Tatiana. Dovolenka a krátenie dovolenky. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 9, s. 12-15.
  článok

  článok

 7. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana. The Use of Multicriteria Analysis to the Selection of the Holiday Destinations. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, pp. 136.
  článok

  článok

 8. BRIESTENSKÝ, Ladislav. Rozsah dovolenky starostu. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 11, s. 1-1.
  článok

  článok

 9. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing : the Impact of the Pandemic on Tourism in Slovakia. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2020, vol. 31, no. 3, pp. 1-4 online [5 NS].
  článok

  článok

 10. Meníme dovolenkové zvyky. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise, vede a spoločnosti. - Bratislava : WTC-Macro Enviro, 2020. ISSN 1337-9798, 2020, roč. 12, č. Zima/Winter, s. 53.
  článok

  článok