Výsledky vyhľadávania

 1. MURA, Ladislav - HAJDUOVÁ, Zuzana. Measuring Efficiency by Using Selected Determinants in Regional SMEs. - Registrovaný: Web of Science. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2021, vol. 8, no. 3, pp. 487-503 online. VEGA 1/0813/19, GAAA 5-5/2020.
  článok

  článok

 2. ŠEFČÍKOVÁ, Denisa. Aplikácia funkčnej analýzy nákladov v riadení ľudských zdrojov. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 16, č. 2, s. 22-29 online.
  článok

  článok

 3. MINTS, Aleksey - SCHUMANN, Andrew - KAMYSHNYKOVA, Evelina. Stakeholders’ Rank of Reflexion Diagnostics in a Corporate Social Responsibility System. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239, 2020, vol. 181, no. 1-2, s. 92-104.
  článok

  článok

 4. HYRÁNEK, Eduard - MIŠOTA, Branislav. Hodnotenie finančného zdravia podniku Hella Innenleuchten - Systeme Bratislava aplikáciou modelu HGN. In Podnikové financie vo vede a praxi 2020 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4785-7, s. 61-68 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 5. GAJDOVÁ, Denisa. Analýza nulového bodu pri hodnotení kooperačných tendencií vybraných podnikov služieb. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 178-183 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 6. MIKLE, Lenka. Lean Management a prepojenie na startup podnik. In Nová dimenzia logistiky v štvrtej priemyselnej revolúcii v podnikoch na Slovensku : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4649-2, s. 46-50 online. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok

 7. MELUCHOVÁ, Jitka - BAGIOVÁ, Alexandra. Outsourcing ako nástroj globalizácie ekonomických činností. In MMK 2019. mezinárodní konference. MMK 2019 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky = International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-31-3, s. 184-194 online. I-19-107-00.
  článok

  článok

 8. ŠTOFOVÁ, Lenka - BLAŠČÁK, Pavel. Content marketing ako nový trend zvyšovania obchodnej efektívnosti podniku. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 43-57 CDrom.
  článok

  článok

 9. MARTYNYSHYN, Yaroslav - KHLYSTUN, Elena - KOVALENKO, Yelena. The Cross-Cultural Communications in Business Trips: Statistical Measures in Coordinates of Ukraine. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : University of Žilina, 2019. ISSN 1335-4205, 2019, vol. 21, no. 4, pp. 104-112.
  článok

  článok

 10. SUGAK, Tatiana M. - TIMOFEIEV, Alexander Y. Internal Audit as a Tool to Increase the Efficiency of the Enterprise Functioning. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2019. ISSN 1993-6788, 2019, no. 10, pp. 79-85.
  článok

  článok