Výsledky vyhľadávania

 1. Mathematical methods in economics. International conference. Mathematical methods in economics : conference proceedings : 35th international conference : Hradec Králové, Czech Republic, september 13th - 15th, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Hradec Králové : Gaudeamus, 2017. CD-ROM [883 s.]. ISBN 978-80-7435-678-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Mathematical economics. Wroclaw : Department of Mathematics of Wroclaw University of Economics. 1x ročne. ISSN 1733-9707. Dostupné na : http://journal.ue.wroc.pl/index.php
  časopis

  časopis


 3. NEUBAUER, Jiří - SEDLAČÍK, Marek - KŘÍŽ, Oldřich. Základy statistiky : aplikace v technických a ekonomických oborech. Recenzovali: Pavel Tlustý, Jaroslav Michálek. 2. rozšír. vyd. Praha : GRADA, 2016. 278 s. ISBN 978-80-247-5789-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. JURGA, Rastislav. Spojité metódy ekonomickej dynamiky. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : „1989 a 25 rokov po...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : „1989 a 25 rokov po...“ : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 23. – 24. apríla 2015 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015. ISBN 978-80-561-0246-6, s. 396-400 online.
  článok

  článok


 5. KARAFOVÁ, Lea - HAJDUOVÁ, Zuzana. Elimination of crisis occurrences by application of mathematical methods. In Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov. Medzinárodný vedecký workshop. Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác : medzinárodný vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0562/14 : 12.11.2015, [Košice, Slovensko] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4216-6, s. 240-244 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. SIRŮČEK, Pavel. Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení – A. A. Cournot. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0572-3043, 2015, roč. 23, č. 3, s. 67-74.
  článok

  článok


 7. ŠRENKEL, Ľudovít - SMORADA, Marián. Určenie váh pri aplikácii kombinovanej metódy stanovenia všeobecnej hodnoty majetku podniku založené na majetkovej štruktúre podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku VII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3725-4, [S. 1-7][CD-ROM]. VEGA 1/0187/11.
  článok

  článok


 8. MACHÁČEK, Jaroslav. Regionální multiplikační efekt jako indikátor lokálního rozvoje. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2013. ISSN 1212-3609, 2013, roč. 16, č. 3, s. 20-33.
  článok

  článok


 9. JURGA, Rastislav - GAJDOŠ, Jozef. Rovnováha na trhu výrobkov, multiplikátor. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. október 2013, Košice [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3731-5, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok


 10. 2013 ,no. 9. Mathematical economics. Wroclaw : Department of Mathematics of Wroclaw University of Economics, 2013. 1x ročne. ISSN 1733-9707 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis