Výsledky vyhľadávania

 1. ŠABÍKOVÁ, Ingrid - ČIERNIK, Anton. The Importance of the Environmental Kuznets Curve in the Period of Turbulent Economy. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 1, s. 47-57.
  článok

  článok


 2. Greening the Blue Economy in Pomorskie, Poland. Paris : OECD, 2017. 93 s. OECD Green Growth Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/greening-the-blue-economy-in-pomorskie-poland_9789264281509-en> ISBN 978-92-64-28149-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Boosting skills for greener jobs in Flanders, Belgium. Paris : OECD, 2017. 108 s. OECD green growth studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/boosting-skills-for-greener-jobs-in-flanders-belgium_9789264265264-en> ISBN 978-92-64-26525-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. VERTAKOVA, Yulia - PLOTNIKOV, Vladimir. Problems of Sustainable Development Worldwide and Public Policies for Green Economy. In Economic annals-XXI [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 166, no. 7-8, pp. 4-10.
  článok

  článok


 5. KASZTELAN, Armand. Green growth, green economy and sustainable development: terminological and relational discourse. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2017. ISSN 1210-0455, 2017, vol. 26, no. 4, pp. 487–499.
  článok

  článok


 6. KARELOVÁ, Klaudia. Kritický pohľad na efektívnosť nórskych grantov pri prechode na zelené hospodárstvo Slovenskej republiky, prípadová štúdia: Projekt Biomasové logistické centrum firmy BIOPEL. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 196-208 online.
  článok

  článok


 7. MAJERNÍK, Milan et al. Evaluation of "green" business growth and economy in Slovakia using international indicators. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 3, pp. 1451-1459 online. VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok


 8. KEOHANE, Nathaniel O. - OLMSTEAD, Sheila M. Markets and the environment. 2nd ed. Washington : Island Press, 2016. 307 s. Foundations of contemporary environmental studies. ISBN 978-1-61091-607-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 9. BEZÁK, Peter. Dlhodobý socioekologický výskum zmien krajiny a biodiverzity v horskom území Národného parku Poloniny v kontexte globálnych zmien. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2016. ISSN 0044-4863, 2016, roč. 50, č. 2, s. 90-96.
  článok

  článok


 10. HAJDUOVÁ, Zuzana et al. Sustainable development in conditions of Slovakia and Russia. Reviewers: Ondrej Hronec ... [et al.]. 1st ed. Brussels : EuroScientia, 2016. 244 s. [11,60 AH]. ISBN 978-90-822990-4-5.