Výsledky vyhľadávania

 1. BERKOVÁ, Andrea. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 3, s. 5-120.
  článok

  článok


 2. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Elektronická stravovacia karta. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 3-4, s. 57-59.
  článok

  článok


 3. HODÁS, Milan. Dopady normotvorby Európskej únie na normotvorbu členského štátu Európskej únie z hľadiska legislatívnej techniky a normotvorných procesov. Recenzenti: Robert Zbíral, Markéta Whelanová. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018. 237 s. Studia Iuridica Bratislavensia. ISBN 978-80-7160-452-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 4. DANKOVÁ, Lenka. Digitálna transformácia v zdravotníctve, e-health. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 2, s. 29-38 online. VEGA 1/0251/17 (Výskum a vývoj inovatívneho modelu pre účtovanie nákladov materiálovo-energetických tokov podniku).
  článok

  článok


 5. HOLUB, Dušan. Dispozície s cennými papiermi. In Paneurópske právnické fórum. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Paneurópske právnické fórum : zborník príspevkov z [2. ročníka] vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej dňa 9. mája 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2017. ISBN 978-80-89453-33-7, s. 475-481 online.
  článok

  článok


 6. HLADKÁ, Ľudmila. Systém ePCT - od papiera po elektronizáciu služieb. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1339-8040, 2017, č. Výber, s. 45-47.
  článok

  článok


 7. ŠVEJDOVÁ, Natália. Informatizácia slovenskej justície s dôrazom na znaleckú činnosť. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 313-322 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. DRÁB, Radovan - SENDERÁKOVÁ, Lenka - KMEŤOVÁ, Oľga. Electronic auctions analysis: the case of Slovak and Czech Republic. In Central European Conference in Finance and Economics. International Scientific Conference. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017) : Proceedings of the 2nd International Scientific Conference : September 20 – 21, 2017, Herľany, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Košice : Technical University of Košice, 2017. ISBN 978-80-553-2906-2, p. 154-161 online. VEGA 1/0807/16.
  článok

  článok


 9. KIKTAVÁ, Silvia - MUCHA, Martin. Ekonomická efektívnosť e-governmentu v podmienkach SR. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 221-227 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. TICHÝ, Miroslav. Elektronická aukcia. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 104-105.
  článok

  článok