Výsledky vyhľadávania

 1. LABUDOVÁ, Viera. Measuring Social Inequality. In EMAN 2018: Economics & Management: How to Cope With Disrupted Times. International Scientific Conference. EMAN 2018: Economics & Management: How to Cope With Disrupted Times : Proceedings of the Second International Scientific Conference, March 22, 2018, (Ljubljana, Slovenia). - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans ... [et al.], 2018. ISBN 978-86-80194-11-0, pp. 62-67 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 2. MOUTINHO, Victor - ROBAINA, Margarita - MACEDO, Pedro. Economic-Environmental Efficiency Of European Agriculture – A Generalized Maximum Entropy Approach. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 10, pp. 423-435.
  článok

  článok

 3. LABUDOVÁ, Viera. Rozhodovacie stromy ako prediktívna modelovacia technika. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 3, s. 60-76. VEGA 1/0770/17 "Dostupnosť bývania na Slovensku".
  článok

  článok

 4. ABELOVSKÝ, Tomáš. Virtualizácia ako metóda spoločenských problémov. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2015. ISSN 0032-6984, 2015, roč. 98, č. 2, s. 164-177.
  článok

  článok

 5. PLCHOVÁ, Jana - POLAKOVIČ, Ľuboš. Špirálový manažment - nový pohľad na riadenie organizácie. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2015. ISSN 1338-5127, 2015, roč. 7, č. 1, s. 89-102. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0204552/1_2015.pdf>
  článok

  článok

 6. LABUDOVÁ, Viera. Miery generalizovanej entropie. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. ISSN 1336-7420, 2013, roč. 9, č. 7, s. 98-103. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0179801/fss0713.pdf>
  článok

  článok

 7. TURŇA, Ľubomír. Posúdenie možnej existencie vratnosti dynamických informačných systémov a procesov. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8, s. [1-5].
  článok

  článok

 8. FRAŇO, Michal. Ekonomický prínos znižovania entropie v manažmente logistického podniku. In Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2009. ISSN 1210-0978, 2009, roč. 17, č. 1, s. 6-10.
  článok

  článok

 9. ANDREJKOVIČ, Marek - HAJDUOVÁ, Zuzana - BOSÁKOVÁ, Lucia. Nové spôsoby hodnotenia investičných príležitostí pre použitie rizikového kapitálu. In Nové trendy vo finančnom riadení podnikov (s dôrazom na využívanie rôznych foriem rizikového a rozvojového kapitálu a implementáciu iniciatívy JEREMIE v podmienkach podnikov na východnom Slovensku) : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2881-8, s. 3-8. PMVZ 2330257.
  článok

  článok

 10. PLCHOVÁ, Jana. Meranie entropie vo firme ako východisko pre diagnostiku jej stavu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 4, s. 71-75. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0097512/fss0409.pdf>
  článok

  článok