Výsledky vyhľadávania

  1. LÁBAJ, Martin. Evolučné teórie ekonomického rastu a rozvoja. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 6-12.
    článok

    článok

  2. ČIČKOVÁ, Zuzana. Nastavenie riadiacich parametrov algoritmu diferenciálnej evolúcie. In Medzinárodný seminár mladých vedeckých pracovníkov Katedry ekonometrie FIS VŠE v Praze a Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave : zborník : Praha 2.-4. december 2008. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1405-5.
    článok

    článok