Výsledky vyhľadávania

 1. VÁLEK, Juraj. Environmental Taxes as a Tool for Environmental Protection. In Actual Economy: European Discourse on Global Challenges [ACE-2017]. International Conference. Advanced Science Letters [elektronický zdroj]. - Valencia : American Scientific Publishers. ISSN 1936-7317, 2018, vol. 24, no. 9, pp. 6347-6349. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok


 2. KUPKA, Václav. Regionalismus a udržitelný rozvoj. Vize a příležitost. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2017. ISSN 1805-3246, 2017, č. 2, s. 1-4.
  článok

  článok


 3. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. Teoretické východiská enviromentálneho zdaňovania. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov. medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 7.11.2017, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISBN 978-80-557-1355-7, s. [1-6] online. APVV-15-0322.
  článok

  článok


 4. KINTLER, Jakub. Identifikácia pozitívnej externality na regionálnom trhovom prostredí Slovenska. In Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku. Vedecký seminár. Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku : zborník abstraktov z [5.] vedeckého seminára KPH : 11. - 12. máj 2017, Častá Píla [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4397-2, s. 30-32 CD-ROM. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok


 5. KINTLER, Jakub. Identification influences of builsing road infrastructure on market subjects. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 433-441 CD-ROM. VEGA 1/0857/16 (100%).
  článok

  článok


 6. NOVACKÁ, Ľudmila. Effects of externalities on the hotel business. In Tourism & Hospitality: sustainability and responsibility. Tourism & Hospitality : sustainability and responsibility. - Zeleneč : Profess Consulting, 2015. ISBN 978-80-7259-061-2, p. 89-100 [0,7 AH].
  článok

  článok


 7. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - NOVÁK, Marcel. Transakčné náklady, vlastnícke práva a externality – k vedeckému odkazu R. H. Coasea. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0032-3233, 2015, roč. 63, č. 2, s. 244-257. VEGA V-13-001-00, VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok


 8. FULLER, Sabina. Analýza externalít a ich pôsobenia na medzinárodné podujatia v cestovnom ruchu - Olympijské hry Londýn 2012. In MERKÚR 2015. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2015 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, December 3 - 4, 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4179-4, s. 80-88 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. ČERVEŇOVÁ, Magdaléna. Theoretical approaches to internalization of negative externalities. In Finance and risk 2015. International scientific conference. Finance and risk 2015 : proceedings of the 17th international scientific conference : 23. - 24. november 2015, Bratislava, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4201-2, s. 85-89 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - WILLETT, Keith - SIVÁK, Rudolf. Emission discharge permit trading within a common pool market. In Global conference on business and finance proceedings. Global conference on business and finance proceedings : San Jose Costa Rica May 27-30, 2014. - San Jose : The Institute for business and finance research, 2014. ISSN 1941-9589, 2014, vol. 9, no. 2, s. 288.
  článok

  článok