Výsledky vyhľadávania

 1. KINTLER, Jakub. Identifikácia pozitívnej externality na regionálnom trhovom prostredí Slovenska. In Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku. Vedecký seminár. Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku : zborník abstraktov z [5.] vedeckého seminára KPH : 11. - 12. máj 2017, Častá Píla [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4397-2, s. 30-32 CD-ROM. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok


 2. KINTLER, Jakub. Identification influences of builsing road infrastructure on market subjects. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 433-441 CD-ROM. VEGA 1/0857/16 (100%).
  článok

  článok


 3. NOVACKÁ, Ľudmila. Effects of externalities on the hotel business. In Tourism & Hospitality: sustainability and responsibility. Tourism & Hospitality : sustainability and responsibility. - Zeleneč : Profess Consulting, 2015. ISBN 978-80-7259-061-2, p. 89-100 [0,7 AH].
  článok

  článok


 4. ČERVEŇOVÁ, Magdaléna. Theoretical approaches to internalization of negative externalities. In Finance and risk 2015. International scientific conference. Finance and risk 2015 : proceedings of the 17th international scientific conference : 23. - 24. november 2015, Bratislava, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4201-2, s. 85-89 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. FULLER, Sabina. Analýza externalít a ich pôsobenia na medzinárodné podujatia v cestovnom ruchu - Olympijské hry Londýn 2012. In MERKÚR 2015. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2015 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, December 3 - 4, 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4179-4, s. 80-88 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - NOVÁK, Marcel. Transakčné náklady, vlastnícke práva a externality – k vedeckému odkazu R. H. Coasea. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0032-3233, 2015, roč. 63, č. 2, s. 244-257. VEGA V-13-001-00, VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok


 7. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - WILLETT, Keith - SIVÁK, Rudolf. Emission discharge permit trading within a common pool market. In Global conference on business and finance proceedings. Global conference on business and finance proceedings : San Jose Costa Rica May 27-30, 2014. - San Jose : The Institute for business and finance research, 2014. ISSN 1941-9589, 2014, vol. 9, no. 2, s. 288.
  článok

  článok


 8. KABELÍK, Karel. Stínové bankovnictví: ne(vy)řešený hlavolam. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2014. ISSN 1212-4273, 2014, roč. 21, č. 6, s. 32-33.
  článok

  článok


 9. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Externality sieťových odvetví. In Dominantný subjekt na trhoch sieťových odvetví a jeho cenová politika : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3609-7, s. 57-64 CD-ROM. VEGA: Teória regulácie monopolov na nadnárodných trhoch dominantných subjektov sieťových odvetví v prostredí s vysokým stupňom koncentrácie, 2012 – 2014, - 100%.
  článok

  článok


 10. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Posudzovanie externých nákladov výroby elektrickej energie. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3, s. 523-528. VEGA 1/0488/12 (100 percent).
  článok

  článok