Výsledky vyhľadávania

 1. KEVULA, Jozef. Príspevky z európskych štrukturálnych a investičných fondov. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 4, s. 274-296.
  článok

  článok


 2. RAJČÁKOVÁ, Eva - ŠVECOVÁ, Angelika. Ľudské zdroje - regionálne disparity v kontexte politiky súdržnosti EÚ 2007-2013 na Slovensku. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2018. ISSN 0016-7193, 2018, roč. 70, č. 1, s. 79-96.
  článok

  článok


 3. Eurokompas : časopis Úradu vlády SR o štrukturálnych fondoch. Bratislava : Úrad vlády Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 2453-899X. Dostupné na : http://www.eufondy.sk/casopis-eurokompas/
  časopis

  časopis


 4. GYÜREOVÁ, Viktória. Projektové fondy EÚ a ich využitie v konkrétnom podniku. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017 [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 13 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. RUDOLF, Ján. Európske fondy pre mestá a obce. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 4, s. 3-6.
  článok

  článok


 6. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Účtovanie obstarania majetku zo štrukturálnych fondov Európskej únie. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 5, s. 13-21.
  článok

  článok


 7. PTÁČEK, Pavel - SZCZYRBA, Zdeněk. The Role of universities in strengthening innovation: the case of EU structural funds in the Czech Republic. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017. ISSN 0016-7193, 2017, roč. 69, č. 4, s. 339-360.
  článok

  článok


 8. LEŠKOVÁ, Alexandra - ŠIPIKAL, Miroslav. Project research funding in Slovakia. In ITEMA 2017 : recent advances in information technology, tourism, economics, management and agriculture. International scientific conference on IT, tourism, economics, management and agriculture. ITEMA 2017 : conference proceedings : recent advances in information technology, tourism, economics, management and agriculture : international scientific conference : Budapest, Hungary, october 26, 2017 [elektronický zdroj]. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2017. ISBN 978-86-80194-08-0, pp. 604-612 online. APVV-14-0512, VEGA 1/0098/15.
  článok

  článok


 9. ŠIPIKAL, Miroslav et al. Hodnotenie podpory inovácií zo štrukturálnych fondov Európskej únie : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0098/15 : doba riešenia od 1/2015 do 12/2017. 1. vydanie. Bratislava, 2017. 10 s. VEGA 1/0098/15.

 10. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. EU cohesion policy – booster or destroyer of national policies? Case of universities. In Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017. ISBN 978-83-7695-644-2. ISSN 1899-3192, 2017, no. 466, pp. 203-212. APVV-14-0512.
  článok

  článok