Výsledky vyhľadávania

 1. Eurokompas : časopis Úradu vlády SR o štrukturálnych fondoch. Bratislava : Úrad vlády Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 2453-899X. Dostupné na : http://www.eufondy.sk/casopis-eurokompas/
  časopis

  časopis

 2. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Využitie fondov Európskej únie Slovenskou republikou v programovom období 2007-2013. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2019. ISSN 1338-5224, 2019, roč. 9, č. 2, s. 33-48 online.
  článok

  článok

 3. MERTINKOVÁ, Alexandra - PISÁR, Peter. Hodnotenie vplyvu podpory zamestnanosti z fondov Európskej únie vo vybranom samosprávnom kraji. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 1335-7069, 2019, roč. 20, č. 2, s. 34-41.
  článok

  článok

 4. HÁJEK, Oldřich et al. Strukturální fondy a znevýhodnění regionů: veřejní a neveřejní příjemci podpory. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 2, s. 113-132.
  článok

  článok

 5. ŽÁČEK, Jan - HRŮZA, Filip - VOLČÍK, Stanislav. The Impact of EU Funds on Regional Economic Growth of the Czech Republic. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683, 2019, roč. 69, č. 1, s. 76-94.
  článok

  článok

 6. PISÁR, Peter - ĽAPINOVÁ, Erika. Financie Európskej únie. Recenzenti: Marta Orviská, Miroslav Šipikal. Banská Bystrica : BELIANUM, 2019. 335 s. ISBN 978-80-557-1607-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. LEŠKOVÁ, Alexandra - ŠIPIKAL, Miroslav. Higher Education Institutions Performance in Convergence Regions after the EU Enlargement – Case of Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 7, s. 743-760. APVV-14-0512, VEGA 1/0605/19.
  článok

  článok

 8. RADVANSKÝ, Marek et al. Modelovanie regionálneho vývoja v SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2019. 167 s. online. APVV 16–0630, HERMIN, VEGA 2/0135/17. ISBN 978-80-7144-307-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. LEŠKO, Peter. Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov v podmienkach Slovenskej republiky. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 79-85 CD-ROM. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 10. KEVULA, Jozef. Príspevky z európskych štrukturálnych a investičných fondov. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 4, s. 274-296.
  článok

  článok