Výsledky vyhľadávania

 1. KISSOVÁ, Jana. Možnosti realizácie firemnej filantropie. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 515-521 CD-ROM. VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok

 2. BRINDZOVÁ, Zuzana. Právne formy neziskových organizácií na Slovensku. In Neziskové organizácie : online knižnica. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1339-9705, 2.3.2015, [s. 1-3], [3,70 NS] online. Dostupné na : <http://www.neziskoveorganizacie.sk/33/pravne-formy-neziskovych-organizacii-na-slovensku-uniqueiduchxzASYZNZfn_ShKlJd3CQezb71JJ-AayX0xicUK50/?query=pr%E1vne%20formy%20neziskov%FDch%20organiz%E1ci%ED%20na&serp=1>
  článok

  článok

 3. BOOROVÁ, Brigita. Kríza, krízový manažment podniku. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3879-4, s. 13-17 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. MINÁRIK, Peter. Úlohy a zodpovednosti členov projektového tímu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014, 2014, roč. 6, č. 6-7, s. 34-35.
  článok

  článok

 5. LAZIŠŤANOVÁ, Zuzana. Osobnostné charakteristiky manažérov. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013, 2013, roč. 5, č. 8, s. 26-27.
  článok

  článok

 6. ŽÁK, Štefan - PAJTINKOVÁ - BARTÁKOVÁ, Gabriela. Reforma marketingového riadenia v kontexte udržateľného rozvoja ekonomiky. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 II. : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3755-1, s. 685-695 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. DANESHJO, Naqibullah. Production management systems. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2013. ISSN 1337-7094, 2013, č. 28, s. 36-38.
  článok

  článok

 8. MARSINA, Štefan. Strategický manažment nie je strašiak. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013. ISSN 1337-9151, 2013, roč. 5, č. 6-7, s. 44-45.
  článok

  článok

 9. LATIAKOVÁ, Ivana. Selfmicromanagement - strašiak efektívnych manažérov. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013, 2013, roč. 5, č. 6-7, s. 66-67.
  článok

  článok

 10. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Podniky v kríze: nutnosť nového ponímania manažérskych funkcií. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2012. ISSN 1338-564X, 14.5.2012, [s. 1-2] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/33/podniky-v-krize-nutnost-noveho-ponimania-manazerskych-funkcii-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbbuYGq1Cy917/?query=nutnos%BB+nov%E9ho+pon%EDmania+mana%BE%E9rskych+funkci%ED&serp=1>
  článok

  článok