Výsledky vyhľadávania

 1. RUDINSKAYA, Tamara. Heterogeneity and efficiency of food processing companies in the Czech Republic. - Registrovaný: Web of Science. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 9, s. 411-420.
  článok

  článok


 2. KAMENÍK, Martin - ŠTIBLÁROVÁ, Ľubica. Voľba metódy odhadu produkčnej medzery Slovenskej republiky ako nástroja pre predikciu inflácie. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017. ISSN 1336-7420, 2017, roč. 13, č. 1, s. 8-18.
  článok

  článok


 3. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Estimation of the Elasticity of the Substitution in the Czech Economy Using the Low-Pass Filter Model. In Inproforum 2017. International scientific conference. Inproforum 2017 : Innovations, Enterprises, Regions and Management : Proceedings of the 11th International Scientific Conference : České Budějovice, November 9-10, 2017. - České Budějovice : Faculty of Economics, University of South Bohemia in České Budějovice, 2017. ISBN 978-80-7394-667-8. ISSN 2336‐6788, pp. 379-382 online. VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok


 4. LUKÁČIK, Martin et al. Ekonometrická analýza produkčných možností ekonomiky a trhu práce na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0444/15 : doba riešenia od 1/2015 do 12/2017. Oponenti: Erik Šoltés, Veronika Miťková. 1. vyd. Bratislava, 2017. 14 s. VEGA 1/0444/15.

 5. LUKÁČIK, Martin - KUPKOVIČ, Patrik - BENKOVIČ, Martin. Vektorovo autoregresné modely s korekčným členom. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 1, s. 23-41 online. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok


 6. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Short-run elasticity of substitution. In Inproforum 2016. International scientific conference. Inproforum 2016 : Threatened Europe? Socio-economic and environmental changes : proceedings of the 10th international scientific conference Inproforum : České Budějovice, November 3-4, 2016. - České Budějovice : Faculty of Economics, University of South Bohemia in České Budějovice, 2016. ISBN 978-80-7394-607-4. ISSN 2336-6788, pp. 230-234. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok


 7. STANKOVÁ, Adriana. Vývoj modelov prognózovania budúcej finančnej situácie. In Scientia Iuveta 2016. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2016 : zborník z medzinárodnej doktorandskej konferencie: 21. apríl 2016, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2016. ISBN 978-80-557-1084-6, s. 497-504.
  článok

  článok


 8. HORNIAČEK, Milan - ŠIMKOVÁ, Ľubica. Rovnováha typu otvorenej slučky v bilaterálnom Cournotovom duopole s výrobkovými inováciami vstupov. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XI : zborník príspevkov z [11.] seminára : 27. – 29. máj 2015, Makov - Kysuce [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4084-1, s. [] CD-ROM.
  článok

  článok


 9. MIRDALA, Rajmund - KAMENÍK, Martin. Odhad produkčnej medzery na Slovensku použitím DSGE modelu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 6, s. 108-115. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0210227/fss0615.pdf>
  článok

  článok


 10. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Long-run elasticity of substitution. - Registrovaný: Web of Science. In Mathematical methods in economics. MME 2015. International conference. Mathematical methods in economics. MME 2015 : conference proceedings of the 33rd International conference : Cheb, Czech Republic, September 9-11, 2015. - Plzeň : University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0539-8, s. 777-781 CD-ROM. VEGA 1/0444/15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0207175/MME_2015_proceedings.pdf>
  článok

  článok