Výsledky vyhľadávania

 1. MUCHOVÁ, Eva - DARMO, Ľubomír - LEŠKO, Peter. Základy ekonómie. Recenzenti: Ján Lisý, Dušan Stanek. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. [277 s.] [13,85 AH]. KEGA 035EU-4/2020. ISBN 978-80-7676-134-6.
 2. KÁDÁROVÁ, Jaroslava - TEPLICKÁ, Katarína - KOČIŠOVÁ, Michaela. Vplyv infografiky na rozhodovanie manažérov. In MANEKO : časopis o ekonomike a manažmente priemyselných podnikov. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2021. ISSN 1338-5127, 2021, roč. 13, č. 1, s. 55-65.
  článok

  článok

 3. KOŠŤÁL, Igor. Vplyv dátovej štruktúry použitej pre ukladanie dát grafu na exekučnú efektívnosť metód hľadajúcich v ňom najkratšie cesty pomocou Dijkstrovho algoritmu. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 4 online.
  článok

  článok

 4. BREZINA, Ivan - GEŽÍK, Pavel. Kvantitatívne metódy projektového riadenia pre ekonómov. Recenzovali: Petr Fiala, Juraj Pekár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2020. [137 s.] [6,10 AH]. ISBN 978-80-89962-56-3.
 5. LAURENČÍK, Marek - BUREŠ, Michal. Excel 2016 a 2019 - pokročilé nástroje : funkce, databáze, kontingenční tabulky, prezentace, příklady. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 251 s. Průvodce. ISBN 978-80-271-2471-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. HEALY, Kieran. Data Visualization : A Practical Introduction. Princeton : Princeton University Press, 2019. 272 s. ISBN 978-0-691-18162-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. PEKÁR, Juraj - PČOLÁR, Mário. Finančné dáta a ich grafické zobrazenie v jazyku R. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4650-8, s. 114-120 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Stav úverov v SR. In Podnikové financie vo vede a praxi 2019 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4675-1, s. 6-11. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 9. SEQUEIRA LOPEZ, Allan Jose. Priestorová hra ako hra dvoch hráčov s nulovým súčtom a participáciou regulátora so zásahom v určitom uzle v grafe. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII. Medzinárodný vedecký seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, 18.–20. júna 2019, (Zuberec, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4617-1, s. 164-168 CD-ROM. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok

 10. CHANG, Winston. R Graphics Cookbook : Practical Recipes for Visualizing Data. 2nd Edition. Sebastopol : O'Reilly, 2019. 425 s. ISBN 978-1-491-97860-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]