Výsledky vyhľadávania

 1. VLADOVÁ, Anna. Vývoz áut zvyšuje už aj tak vysokú koncentráciu slovenského priemyslu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, Október 2017, roč. 25, č. 5, s. 5-9.
  článok

  článok


 2. MACIKOVÁ, Lucia. Hodnotenie ekonomickej výkonnosti podniku vychádzajúce z koncepcie trvalo udržateľného rozvoja. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 1, s. 75-81 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok


 3. BENEŠOVÁ, Dana - KUBIČKOVÁ, Viera - HUŠEK, Miroslav. Impact of ICT in service enterprises on their economic performance. - Registrovaný: Web of Science. In Central and Eastern Europe in the changing business environment. International joint conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings of 16th international joint conference : may 27, 2016, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2016. ISBN 978-80-245-2145-9. ISSN 2453-6113, s. 20-33. VEGA 1/0205/14.
  článok

  článok


 4. BOĎA, Martin - ÚRADNÍČEK, Vladimír. Zahrnutie váh a ich neistoty do kvantifikácie v rámci pyramidálneho rozkladu finančného ukazovateľa. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 1, s. 70-92.
  článok

  článok


 5. GUNDOVÁ, Petra. Using of logit and probit models for prediction of financial situation of companies in the changing business environment. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 299-306 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. ONDRÁŠIKOVÁ, Ľubica. Cycle tourism on Euro Velo 6 in Slovakia. In International case studies for hospitality, tourism and event management students and trainees. - Iaşi : Editura Technopress, 2015. ISBN 978-606-687-190-7, s. 34-37.
  článok

  článok


 7. HYRÁNEK, Eduard - NAGY, Ladislav - GRELL, Michal. Prístupy k meraniu finančnej výkonnosti podniku. In Nové výzvy vo financiách podnikateľských subjektov : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4189-3, s. 192-199. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok


 8. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína - BAŠOVÁ, Alena. The Information content of economic value added. - Registrovaný: Web of Science. In Finance and risk 2015. International scientific conference. Finance and risk 2015 : proceedings of the 17th international scientific conference : 23. - 24. november 2015, Bratislava, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4218-0, s. 152-158 online. VEGA 1/0913/14.
  článok

  článok


 9. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína. The Information content of the value based financial measure cash value added. In KUŹNIAR, Zbigniew. Medzinárodný vedecký zborník II. - Báčsky Petrovec, Srbsko : Srbské rozvojové združenie, 2015. ISBN 978-86-80394-01-5, s. 77-84.
  článok

  článok


 10. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína. Analýza finančnej výkonnosti vybranej spoločnosti pomocou ukazovateľov ekonomickej a trhovej pridanej hodnoty. In Revue mladých vedcov : zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Žilina : Vydavateľstvo EDIS, 2015. ISBN 978-80-554-1067-8, s. 13-15. VEGA 1/0238/13.
  článok

  článok