Výsledky vyhľadávania

 1. KANG, Minjung - YOO, Young-Tae. Investor Perception of Fair Value Evaluation: Focusing on Financial Instruments. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2019. ISSN 1810-4967, 2019, vol. 16, no. 1, s. 203-214.
  článok

  článok

 2. PETROVČIKOVÁ, Katarína - SUDZINA, František. Smartphone Adoption: Design of Factors Within the Framework of Theory of Consumption Values. In Consumer Behavior, Organizational Strategy and Financial Economics. Eurasia Business and Economics Society Conference EBES. Consumer Behavior, Organizational Strategy and Financial Economics : Proceedings of the 21st Eurasia Business and Economics Society Conference (EBES Conference), January 12-14, 2017, Budapest University of Technology. - Cham : Springer, 2018. ISBN 978-3-319-76287-6. ISSN 2364-5067, pp. 53-62 online.
  článok

  článok

 3. KOZÁKOVÁ, Mária. Hodnotenie reputácie spoločnosti Volkswagen. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 163-169 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok

 4. MAŘÍK, Miloš - MAŘÍKOVÁ, Pavla. Aktuální problémy oceňování podniku v České republice. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II : zborník vedeckých statí - 12. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava 13.9.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4532-7, s. 75-86.
  článok

  článok

 5. ŠVEJDOVÁ, Nikola - KUBICA, Milan. Podnikateľská metóda stanovenia VŠH podniku a variantnosť premenných vstupujúcich do výpočtu. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 1009-1016 online.
  článok

  článok

 6. BAŠOVÁ, Alena. Evaluation of Effectivity of Investment Projects. In European Entrepreneurship Forum 2017; Eurozone: Evolution or Revolution?. International Conference. European Entrepreneurship Forum 2017; Eurozone: Evolution or Revolution? : Proceedings of the 11th International Conference, November 2017, (Prague, Czech Republic). - Praha : NEWTON Academy, 2018. ISBN 978-80-87325-12-4, s. 6-15.
  článok

  článok

 7. MARKULJÁK, Michal. Marketingové nástroje v procese zvyšovania trhovej hodnoty športovca. In MERKÚR 2018. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2018 : The Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists, November 29–30, 2018, (Bratislava, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4554-9, s. 141-148 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. DRABIKOVÁ, Elena. Určenie hodnoty podniku s dôrazom na trhovú koncepciu. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 1, s. 14-19 online.
  článok

  článok

 9. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Evaluation of successfulness of mergers and acquisitions in the Slovak Republic´s economic enviroment. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2017. ISSN 1339-5467, 2017, roč. 5, č. 3, s. 165-173 online. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 10. MOŽNÝ, Ladislav. Key Elements of Strategy in the Telecomunnication Industry - Overview of Discussion. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2017. ISSN 1805-0603, 2017, č. 3, s. 60-71.
  článok

  článok