Výsledky vyhľadávania

 1. MAŘÍK, Miloš - MAŘÍKOVÁ, Pavla. Aktuální problémy oceňování podniku v České republice. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II : zborník vedeckých statí - 12. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava 13.9.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4532-7, s. 75-86.
  článok

  článok


 2. PETROVČIKOVÁ, Katarína - SUDZINA, František. Smartphone Adoption: Design of Factors Within the Framework of Theory of Consumption Values. In Consumer Behavior, Organizational Strategy and Financial Economics. Eurasia Business and Economics Society Conference EBES. Consumer Behavior, Organizational Strategy and Financial Economics : Proceedings of the 21st Eurasia Business and Economics Society Conference (EBES Conference), January 12-14, 2017, Budapest University of Technology. - Cham : Springer, 2018. ISBN 978-3-319-76287-6. ISSN 2364-5067, pp. 53-62 online.
  článok

  článok


 3. ŠVEJDOVÁ, Nikola - KUBICA, Milan. Podnikateľská metóda stanovenia VŠH podniku a variantnosť premenných vstupujúcich do výpočtu. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 1009-1016 online.
  článok

  článok


 4. MOŽNÝ, Ladislav. Key Elements of Strategy in the Telecomunnication Industry - Overview of Discussion. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni [elektronický zdroj]. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2017. ISSN 1805-0603, 2017, č. 3, s. 60-71.
  článok

  článok


 5. PÚCHOVSKÝ, Branislav. Všeobecná vs. trhová hodnota nehnuteľnosti z pohľadu prienikov metodiky ohodnocovania v Slovenskej republike a v zahraničí. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : MIpress, 2017. ISBN 978-80-971021-2-8, s. 131-136.
  článok

  článok


 6. TURCZER, Petr. Bilaterální monopol a jeho vliv na tržní hodnotu nemovitostí. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : MIpress, 2017. ISBN 978-80-971021-2-8, s. 149-153.
  článok

  článok


 7. DRABIKOVÁ, Elena. Určenie hodnoty podniku s dôrazom na trhovú koncepciu. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 1, s. 14-19 online.
  článok

  článok


 8. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Evaluation of successfulness of mergers and acquisitions in the Slovak Republic´s economic enviroment. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2017. ISSN 1339-5467, 2017, roč. 5, č. 3, s. 165-173 online. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 9. ORESKÝ, Milan. Finančná a ekonomická analýza obchodného podniku. Recenzenti: Júlia Lipianska, Dávid Lupták. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 198 s. [10,97 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-763-1. [Počet ex. : 26, z toho voľných 8, prezenčne 2, dĺžka fronty rezervácií 1]

 10. SUCHÝ, Tomáš - HUDECOVÁ, Eva. Ekonomické aspekty konkurzného konania v podnikovej praxi. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu [elektronický zdroj]. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2016. ISSN 1338-435X, 2016, roč. 6, č. 1, s. 14-21. Dostupné na : <http://www.vusem.sk/public/userfiles/files/VP1_2016.pdf>
  článok

  článok