Výsledky vyhľadávania

 1. IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. International Conference. IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 : Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, 10-11 April 2019, (Granada, Spain). Reviewers: Joshua Chukwuere, Łukasz Wróblewski ... [et al.]. 1st Edition. Norristown : IBIMA, 2019. online 7274 s. Dostupné na : <https://eubask-my.sharepoint.com/personal/maria_bartekova_euba_sk/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmaria%5Fbartekova%5Feuba%5Fsk%2FDocuments%2FPr%C3%ADlohy%2F33rd%20IBIMA%20Conference%20proceedings%20%28to%20be%20updated%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fmaria%5Fbartekova%5Feuba%5Fsk%2FDocuments%2FPr%C3%ADlohy&cid=0213d3a7-c926-4f0e-924e-ffd46d30ec64> ISBN 978-0-9998551-2-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. Vedecký seminár k projektu VEGA č. 1/0582/2017. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého seminára k projektu VEGA č. 1/0582/2017. Editori: Monika Bačová, Cyril Závadský ; recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Marek Bežovský. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 134 s. VEGA 1/0582/2017. ISBN 978-80-225-4581-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. OECD Environmental Performance Reviews: Hungary 2018. Paris : OECD, 2018. 204 s. OECD Environmental Performance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/hungary-2018_9789264298613-en> ISBN 978-92-64-29859-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. Driving performance of Mexico's energy regulators. Paris : OECD, 2017. 84 s. The governance of regulators. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/driving-performance-of-mexico-s-energy-regulators_9789264267848-en> ISBN 978-92-64-26783-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. PROCHÁZKOVÁ, Diana. Evropská energetika na prahu revoluce? In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 2, s. 20-21.
  článok

  článok

 6. ZBOŘIL, Josef. EU se "Zimním balíčkem" – přežije energetika rok 2020? In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 1, s. 16-17.
  článok

  článok

 7. ONDKO, Peter. Data Hub – Centralizované řešení správy energetických dat. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 1, s. 30-31.
  článok

  článok

 8. 25th EBES Conference - Berlin. Conference. 25th EBES Conference - Berlin : Program and Abstract Book : May 23-25, 2018, Berlin, Germany [elektronický zdroj]. 1st edition. Istanbul : EBES, 2017. CD-ROM [220 s.]. ISBN 978-605-67622-3-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. ČECH, Ľubomír. Voda ako konfliktný faktor rozvoja Strednej Ázie. In Ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja: Agenda 2030 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4489-4, s. 16-23.
  článok

  článok

 10. STRIELKOWSKI, Wadim - BILAN, Yuriy. Economics of electricity pricing and consumer protection. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2016. ISSN 1728-6239, 2016, vol. 162, no. 11-12, pp. 28-31 online.
  článok

  článok