Výsledky vyhľadávania

 1. FUDÁK, Lukáš. Odpady po novele. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 4, s. 133-188.
  článok

  článok

 2. MÁTEL, František. Splaľovať alebo recyklovať? In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 2, s. 1-3.
  článok

  článok

 3. POMFYOVÁ, Uršula - TROŠANOVÁ, Mária. Obce a nakladanie s komunálnymi odpadmi a súvislosti s dosahovaním cieľov odpadového hospodárstva. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 6, s. 7-12.
  článok

  článok

 4. STAŠKOVÁ, Slavomíra - STAŠKO, Martin. Postavenie druhotných palív v legislatívnom rámci Slovenskej republiky. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 36-43 online.
  článok

  článok

 5. PODLASOVÁ, Anežka - ŠIKÝŘ, Petr - VAJDOVÁ, Jana. Možnosti zvýšení míry recyklace plastového odpadu. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 14. International Scientific Conference, April 28th – 30th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4820-5, pp. 30-34 online.
  článok

  článok

 6. Odpadové hospodárstvo : mesačník o trhu s odpadmi a energiami. Bratislava : Property&Environment. 12x ročne. ISSN 1338-595X
  časopis

  časopis

 7. BALEHA, Andrianna. Environmental Safety of the Industrial Sector of Kazakhstan: Reduction, Recycling and Disposal of Waste in the Country. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 2, s. 203-221 online.
  článok

  článok

 8. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing: Current Environmental Issues and Their Reflection in Slovakia’s Policy. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2021, vol. 42, no. 3, pp. 1-5 online.
  článok

  článok

 9. Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer SR. 12x ročne. ISSN 1335-7808. Dostupné na : https://casopis-odpady.webnode.sk/
  časopis

  časopis

 10. HRTÁNEK, Ladislav. Obce a nakladanie s komunálnymi odpadmi a súvislosti s dosahovaním cieľov odpadového hospodárstva. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 6, s. 13-18.
  článok

  článok