Výsledky vyhľadávania

 1. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S. Medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 12. apríl (duben) 2018, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 218 s. ISBN 978-80-225-4501-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. PRUŽINSKÝ, Michal - GAJDOŠ, Jozef. Informatizácia a automatizácia skladového hospodárstva. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S. Medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 12. apríl (duben) 2018, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4501-3, s. 118-125 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. ŠEFČÍKOVÁ, Denisa. Softvéry pre vedenie skladového hospodárstva. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 3, s. 29-36 online.
  článok

  článok


 4. BREZOVSKÝ, Jozef. WMS: nástroj na zlepšenie. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2015. ISSN 1805-0549, január/február 2015, roč. 5, č. 21, s. 40.
  článok

  článok


 5. Výmena skúseností učiteľov, študentov a absolventov študijného programu Manažment výroby a logistika. Vedecký seminár spojený s workshopom. Výmena skúseností učiteľov, študentov a absolventov študijného programu Manažment výroby a logistika : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky spojeného s workshopom 2015 : vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave - VIRT, 7.-8.5.2015 [elektronický zdroj]. Zborník zostavila: Brigita Boorová ; recenzenti zborníka: Juraj Stern, Pavol Molnár. 1. vyd. Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2015. CD-ROM [230 s., 14,7 AH]. ISBN 978-80-225-4104-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  Výmena skúseností učiteľov, študentov a absolventov študijného programu Manažment výroby a logistika

  elektronická kniha


 6. KOPČA, Jakub - BOOROVÁ, Brigita. Analýza a optimalizácia vybraných procesov v skladovom hospodárstve podniku. In Výmena skúseností učiteľov, študentov a absolventov študijného programu Manažment výroby a logistika. Vedecký seminár spojený s workshopom. Výmena skúseností učiteľov, študentov a absolventov študijného programu Manažment výroby a logistika : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky spojeného s workshopom 2015 : vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave - VIRT, 7.-8.5.2015. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2015. ISBN 978-80-225-4104-6, [S. 1-14] CD-ROM.
  článok

  článok


 7. REIFF, Marian. Environmentálny model zásob. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 702-705 CD-ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok


 8. DANESHJO, Naqibullah. Manažment skladového hospodárstva. In Marketing a obchod v teórii a praxi. Vedecký workshop v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015. Marketing a obchod v teórii a praxi : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 : [9. - 15. 11. 2015, Košice, Slovensko]. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4186-2, s. 11 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. KUČERKA, Daniel et al. Material supplies in an enterprise and transport. In Science & military. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2014. ISSN 1336-8885, 2014, vol. 9, no. 1, p. 5-8.
  článok

  článok


 10. KOPTÁK, Michal. Moderné trendy v skladovaní. In Vedecké state Katedry manažmentu výroby a logistiky 2014 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3996-8, s. [1-7]. I-14-113-00.
  článok

  článok