Výsledky vyhľadávania

 1. HARTWELL, Christopher A. - MALINOWSKA, Anna P. Firm-Level and Institutional Determinants of Corporate Capital Structure in Poland: New Evidence from the Warsaw Stock Exchange. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 2, pp. 120-143.
  článok

  článok


 2. ZVEZDANOVIĆ LOBANOVA, Jelena - KRAČUN, Davorin - KAVKLER, Alenka. Institutions as a Mediator of the Effect of Cross-Border Mergers & Acquisitions on Domestic Investment. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 4, pp. 479–493.
  článok

  článok


 3. KAPRÁLIKOVÁ, Ivana. Summary of Regularities and Irregularities of the Abbreviatory Processes in the EU Corpora. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 104-113 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. NEMEC, Marián. Stabilization programs of the International Monetary Fund in the course of time. - Registrovaný: Web of Science. In European financial systems 2017. International scientific conference. European financial systems 2017 : proceedings of the 14th international scientific conference : june 26 - 27, 2017, Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8610-4, pp. 579-586 online. VEGA 1/0326/15.
  článok

  článok


 5. NEMCOVÁ, Edita. Inštitucionálne zázemie podnikania. In Prognostické práce : vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 1338-3590, 2017, vol. 9, no. 1-2, s. 5-19.
  článok

  článok


 6. KOLOŠTA, Stanislav. Učiaci sa región - východiská, podstata, kritika, využitie. Recenzenti: Miroslav Šipikal, Dagmar Kokavcová. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici., 2016. 117 s. ISBN 978-80-557-1079-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 7. ZUBRO, Tetyana. Verejná komora Ruskej federácie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 348-352 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. The Krasnoyarsk agglomeration, Russian federation. Paris : OECD, 2015. 209 s. OECD territorial reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews-the-krasnoyarsk-agglomeration-russian-federation_9789264229372-en> ISBN 978-92-64-22936-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. BORÁKOVÁ, Lucia. Inšpekcia práce a jej činnosť. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-060X, 9, roč. 10, č. 1 (2015.
  článok

  článok


 10. DONU, Victoria - JANÍČKO, Martin. Institutional determinants of investment inflows into transition economies. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0572-3043, 2015, roč. 23, č. 5, s. 3-23.
  článok

  článok