Výsledky vyhľadávania

 1. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PETRÍKOVÁ, Hana. Determinants of Increasing the Foreign Direct Investment Inflow Into the Republic of Serbia. In Scientific Council of the Information Systems Management University. Transformation Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects : Collective Monograph. - Riga : ISMA University, 2018. ISBN 978-9984-891-05-7. ISSN 1492-8965, pp. 144-162 [1,17 AH]. VEGA 1/0897/17, VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 2. IGNATYEV, Vladimir G. - NURTDINOV, Ilgiz I. The Features of Regional Investment Analysis in Relation To the Corporate Sector of Economy in Conditions of Globalization. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 2585-7258, 2018, roč. 12, č. 1, s. 75-82.
  článok

  článok

 3. Development co-operation report 2016 : the sustainable development goals as business opportunities. Paris : OECD, 2016. 315 s. Development co-operation report. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2016_dcr-2016-en> ISBN 978-92-64-22275-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Podpora EÚ pre vidiecku infraštruktúru: potenciál dosiahnuť výrazne výhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou : osobitná správa č. 25 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2016. 66 s. ISBN 978-92-872-3917-4. ISSN 1831-0931. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. BAJUS, Radoslav - HUDÁKOVÁ STAŠOVÁ, Lenka. Venture and development capital of V4 countries in the period of 2012-2014. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2016. ISSN 1728-6239, 2016, vol. 158, no. 3-4, pp. online.
  článok

  článok

 6. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - HIČÁK, Štefan. Podpora start-upov a využívanie venture (rizikového) kapitálu na Slovensku. In EUKER: European Union Knowledge Economy Review : scientific journal. - Vranov nad Topľou : European Union Knowledge Economy Pass, 2014. ISSN 1339-2786, 2014, roč. 2, č. 2, s. 11-19 online. SEE/D/0233/1.2/X. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 7. LINDTNEROVÁ, Klaudia - KRAVCOVÁ, Iveta. Je Afrika obeťou neokolonizácie zo strany Číny? In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2014 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3930-2, s. 127-139 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok

 8. ŠALAMONOVÁ, Alena. Slovak V4 presidency priorities, goals and key achievements in energy. In International issues & Slovak foreign policy affairs. - Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, 2014. ISSN 1337-5482, 2014, vol. 23, č. 3-4, p. 37-56.
  článok

  článok

 9. Policies to encourage R&D investment. Scientific conference. Policies to encourage R&D investment : proceedings of the scientific conference : 16th may 2013, Senec, the Slovak Republic [elektronický zdroj]. Editor Martina Machová ; referees Ivana Lennerová, Štefan Zajac. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [115 s., 5,75 AH]. SK-SRB-0053-11. ISBN 978-80-225-3654-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Transfer poznatkov z manažérskych, ekonomických a pedagogických disciplín. Workshop. Zborník abstraktov odborných prác z workshopu k riešeniu projektov Mladých vedeckých pracovníkov č. 2330262, č. 2330263, č. 2330264 : transfer poznatkov z manažérskych, ekonomických a pedagogických disciplín : Košice, 12. 12. 2012. Redakčné a zostavovateľské práce Emília Spišáková, Rastislav Ručinský. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 32 s. MVP 2330262, MVP 2330263, MVP 2330264. ISBN 978-80-225-3536-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha