Výsledky vyhľadávania

 1. HANOUSEK, Jan - KOČENDA, Evžen - VOZÁROVÁ, Pavla. Impact of Multinational Enterprises on Competition, Productivity and Trade Spillovers Across European Firms. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2020. ISSN 2464-7683, 2020, vol. 70, no. 2, s. 172-212.
  článok

  článok

 2. BARLAŠOVÁ, Terézia. Determinants of the Inflow of Foreign Direct Investment into the Countries of the European Union. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 222.
  článok

  článok

 3. BARLAŠOVÁ, Terézia. Greenfield Investments and their Impact on the Host Country. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, pp. 126-131.
  článok

  článok

 4. HAŠKOVÁ, Simona - VOLF, Petr - MACHOVÁ, Veronika. Economic Convergence of Czech Regions in Terms of GDP and Unemployment Rate in Response to FDI Flows: Do Businesses and Regions Flourish? In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 326-329.
  článok

  článok

 5. How Slovakia Perceives the Belt and Road Initiative and China–CEEC Cooperation. Editors: Junchi Ma, Katarína Brocková ; reviewers: András Inotai, Tianpin Kong. 1st Edition. Budapest : China-CEE Institute, 2019. online 152 s. [11,10 AH]. Dostupné na : <https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2019/09/How-Slovakia...pdf> ISBN 978-615-81063-1-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. DUDÁŠ, Tomáš. Regionálne rozloženie investičných stimulov na Slovensku v rokoch 2002-2018. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 223-230 online.
  článok

  článok

 7. ANDHOV, Alexandra - BROCKOVÁ, Katarína - ŠIMALOVÁ, Katarína. Slovakia. In Investment Arbitration in Central and Eastern Europe : Law and Practise. - Cheltenham; Northampton : Edward Elgar Publishing, 2019. ISBN 978-1-78811-516-2; 978-1-78811-517-9 (eBook, pp. 438-507 [5,3 AH].
  článok

  článok

 8. ŠKRABAL, Jaroslav. Vliv přímých zahraničních investic na zemědělskou půdu v České republice. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 442-448.
  článok

  článok

 9. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Does Inward Foreign Direct Investment Influence Macroeconomic Performance? A case of Slovakia. In Proceedings of the 49th International Academic Conference. Conference. Proceedings of the 49th International Academic Conference, Dubrovnik : 27 - 30 August 2019. - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences IISES, 2019. ISBN 978-80-87927-76-2. ISSN 2336-5617, s. 38-45 online.
  článok

  článok

 10. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Analysis of Inward and Outward Foreign Direct Investments in Slovakia. In Studia Ekonomiczne : Zeszyty naukowe Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. ISSN 2083-8611, 2019, no. 382, s. 38-48. VEGA 1/0842/17.
  článok

  článok