Výsledky vyhľadávania

 1. KITA, Pavol - KONŠTIAK, Pavol - PRÍLEPOK, Ján. Vybrané kapitoly z obchodnej prevádzky. Recenzentky: Mária Tokárová, Ľubomíra Strážovská. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 324 s. [20,81 AH]. ISBN 978-80-225-3943-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 2. THOMASOVÁ, Elena. Sieťová štruktúra zložená z améb. In Akademický repozitár [elektronický zdroj]. - [Bratislava] : [s.n.], 2011, 22.6.2011, s. [1-5]. Dostupné na : <http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/ameby.pdf>
  článok

  článok

 3. SATIN, Ján. Organizace a procesy. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2008. ISSN 0026-8720, Červenec 2008, roč. 43, č. 7, s. 23-25. Dostupné na : <http://modernirizeni.ihned.cz/c1-26006010-organizace-a-procesy>
  článok

  článok

 4. KARL, Stefan. Integrace vnitropodnikového a vnějšího účetnictví do systému mySAP ERP TM. In Controlling : aktuální informace ze světa controllingu a systémů podporujících manažerské rozhodování. - Praha : Point Consulting, 2007. ISSN 1801-6251, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 10-17.
  článok

  článok

 5. PRICE, Brad. Active Directory : optimální postupy a řešení problémů. Překlad: Rostislav Cibulka. Brno : CP Books, 2005. 381 s. ISBN 80-251-0602-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. DOBŠOVIČ, Dušan. Smernica k archivačnému, ku spisovému a skartačnému poriadku. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2004. ISSN 1335-7034, 2004, roč. 9, č. 6, s. 48-58.
  článok

  článok

 7. DUPAĽ, Andrej. Organizačná podpora logistického manažmentu podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2002 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2002. ISBN 80-225-1616-3, s. 301-303.
  článok

  článok

 8. VAVRINČÍK, Pavel. Organizovanie a organizačné štruktúry : prípadové štúdie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2001. 187 s. ISBN 80-225-1397-0. [Počet ex. : 29, z toho voľných 25, prezenčne 1]
 9. REPKOVÁ, Kvetoslava. Projektovanie v sociálnej práci : stratégie, koncepčné východiská i praktické otázky. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2000. 223 s. ISBN 80-8057-310-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. MALÝ, Milan - DĚDINA, Jiří. Organizační architektura. Praha : VICTORIA PUBLISHING, 1996. 170 s. ISBN 80-7187-064-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]