Výsledky vyhľadávania

 1. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Zadlženosť podnikov v Slovenskej republike a vzťah ku finančnému a kapitálovému trhu. In Finančné výzvy po poslednej globálnej finančnej kríze a možnosti rozvoja slovenského kapitálového trhu : zborník vedeckých statí : výskumná úloha VEGA č. 1/0404/16. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4558-7, s. 24-33. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 2. LUKÁČ, Jozef. Vybrané metódy hodnotenia bonity podniku. In EUKER: European Union Knowledge Economy Review : scientific journal. - Vranov nad Topľou : European Union Knowledge Economy Pass, 2017. ISSN 1339-2786, 2017, vol. 5, no. 1, s. 16-22 online. I-17-105-00.
  článok

  článok


 3. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Vplyv zložiek pracovného kapitálu na majetkovú podstatu podniku. In Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4364-4, s. 112-121 CD-ROM. VEGA 1/0122/14 (2014 – 2016).
  článok

  článok


 4. SIVÁKOVÁ, Bernadeta. Hodnotenie vzťahu systematického rizika a jeho determinantov vo vybranom súbore európskych a slovenských spoločností : dizertačná práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2016. 198 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. SOWA, Bożena - WILCZYŃSKA, Małgorzata. Financing and financial management in a company. Some aspects. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2016. ISSN 1805-3246, 2016, č. 3, s. 42-54 online. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=47776776908>
  článok

  článok


 6. PARÍZEK, Matúš. Finančná nerovnosť európskych futbalových súťaží – kde hľadať príčiny? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 5, s. 58-59.
  článok

  článok


 7. HARUMOVÁ, Anna - HYRÁNEK, Eduard - NAGY, Ladislav. Komparácia modelov výkonnosti v slovenských podnikoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-11] CD-ROM. VEGA 1/1607/2015.
  článok

  článok


 8. Soubor nástrojů excelence podle EFQM. Překlad: Danuše Fišerová. Praha : Česká společnost pro jakost, [2016]. 151 s. ISBN 978-80-02-02604-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna. Affiliation of enterprises funded by venture capital to industry branch in compliance with their technological or knowledge demandingness in conditions of the Slovak Republic. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business. International scientific conference. Marketing management, trade, financial and social aspects of business : conference proceedings of the 3rd international scientific conference : october 22 - 23, 2015, Košice, Slovak Republic. - Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016. ISBN 978-80-225-4163-3, s. 126-129 CD ROM.
  článok

  článok


 10. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav - POLEDNÁKOVÁ, Anna. Medzinárodný finančný manažment. Recenzenti: Karol Vlachynský, Mária Režňáková. 2. [dopl. a aktual.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 308 s. [19,64 AH]. VEGA 1/0007/16. ISBN 978-80-225-4254-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]