Výsledky vyhľadávania

 1. Economic annals-XXI : Research Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Kiev : Institute of Society Transformation. 6x ročne. Dostupné na : <http://soskin.info/ea/> ISSN 1728-6239.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 1. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová, Anna Neumanová. 6. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019. [236 s.] [11,95 AH]. ISBN 978-80-10-03609-7.
 3. HAVIERNIKOVÁ, Katarína - KLUČKA, Jozef. The Risks in the Case of cluster cooperation and ways of their prevention: as seen by "Smes" Entrepreneurs. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 114-119.
  článok

  článok

 4. Eastern Economic Journal. Eastern Economic Association ; Mahwah ; New York : Palgrave Macmillan. 4x ročne. ISSN 0094-5056. Dostupné na : https://www.palgrave.com/journal
  časopis

  časopis

 5. DUBCOVÁ, Gabriela - HRUŠOVSKÁ, Dana. Inovatívne trendy podnikového controllingu. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 221-230 CD-ROM. VEGA 1/0784/15; VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok

 6. STRÁŽOVSKÁ, Helena. Efektívnosť ako najdôležitejšia ekonomická kategória. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2016. ISSN 1337-9313, 2016, roč. 8, č. 2, s. 41-50 online. KEGA 027EU-4/2016 "Učebnica Základy podnikania pre stredné školy".
  článok

  článok

 7. KELLO, Martin. Analýza vplyvu krízy na jednotlivé ekonomické kategórie v podnikoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-10] CD-ROM.
  článok

  článok

 8. HUDEC, Martin. Jiná Krajina: Doctrine of convergence through the eyes of institutional economics. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.9.2016 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4296-8, s. 26-35 CD-ROM. I-16-106-00.
  článok

  článok

 9. 2015 ,no. 1-4. Eastern Economic Journal. Mahwah : Eastern Economic Association, 2015. 4x ročne. ISSN 0094-5056 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. ČAS, Marcel. Kvantitatívna teória peňazí a jej relevantnosť pre svetoú ekonomiku. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [145-152] CD-ROM.
  článok

  článok