Výsledky vyhľadávania

 1. SERESOVÁ, Katarína. Slovesno-menné kolokácie v nemeckom jazyku z pohľadu ich kategorizácie. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2021. ISSN 1338-6743, 2021, roč. 10, č. 1, s. 53-58 online.
  článok

  článok

 2. KURUCZ, Milan. Medzinárodné organizácie. Recenzovali: Ľudmila Lipková, František Škvrnda. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2021. [167 s.] [8 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-54-6.
 3. HUDEC, Miroslav et al. Classification by Ordinal Sums of Conjunctive and Disjunctive Functions for Explainable AI and Interpretable Machine Learning Solutions. In Knowledge-Based Systems. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V. ISSN 1872-7409, 2021, vol. 220, pp. 1-12 online. P-32554, VEGA 1/0466/19, VEGA 1/0006/19.
  článok

  článok

 4. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Rozpočtová klasifikácia v podmienkach územnej samosprávy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč., č. 2, s. 13-16.
  článok

  článok

 5. ŠUKOLOVÁ, Lucia. Frazeologizmy a obraz – možné klasifikácie na príkladoch nemeckých frazeologizmov z reklamy. In Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. ISBN 978-80-972278-6-9, s. 113-120 CD ROM.
  článok

  článok

 6. NAŠČÁKOVÁ, Jana. World Digital Competitivness. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 148-159. VEGA 1/0251/17, KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 7. OLEXOVÁ, Cecília - DUGAS, Jaroslav - BARLAŠOVÁ, Terézia. Tvorba opisov pracovných miest v strojárskom podniku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, s. 57-69.
  článok

  článok

 8. KANKA, Róbert - KALIVODOVÁ, Mária. Databáza EUNIS - unikátny klasifikačný systém biotopov. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2020. ISSN 0044-4863, 2020, roč. 54, č. 4, s. 220-222.
  článok

  článok

 9. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - SABADKA, Dušan. Inovácie výroby a výrobkov. Odborní lektori: Milan Kováč, Barbora Gontkovičová. 1. vydanie. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2020. 252 s. [16,43 AH]. Edícia študijnej literatúry. ISBN 978-80-553-3754-8.
 10. KOCHAJDOVÁ, Monika. Klasifikácia systému fungovania ekonomických sankcií. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 362-370 online.
  článok

  článok