Výsledky vyhľadávania

 1. OLEXOVÁ, Cecília. Aby mala prezentácia úspech... In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 8, s.130-132.
  článok

  článok

 2. HELMOVÁ, Milena. Grundverständnis der verbalen Kommunikation für den internationalen Arbeitsbereich. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. ISSN 2454-0145, 2020, vol. 12, no. 1, s. 15-25.
  článok

  článok

 3. ŠVEHLÁKOVÁ, Bronislava. Komunikácia - pracovný nástroj manažmentu školy : komunikačné zručnosti a nenásilná komunikácia. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1336-9849, 2020, roč. 15, č. 6, s. 7-10.
  článok

  článok

 4. ZOUHAR, Marián. Pojem argumentácie a jeho definícia. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 8, s. 615-627.
  článok

  článok

 5. SZARKOVÁ, Miroslava. Miesto sociálnych sietí v neformálnej vnútropodnikovej komunikácii v ére priemyselnej revolúcie 4.0 a 5.0. In Moderní personální management : trendy a výzvy. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-069-8, s. 33-42. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 6. MOROZKINA, T.V. - RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Mežkuľturnaja kommunikacija. Recenzenty: Ju. A. Lobina, Daniela Breveníková. 1-ye izdaniye. Uľjanovsk : Izdateľstvo UlGPU im. I. N. Uľjanova, 2020. [244 s.] [13,25 AH]. ISBN 978-5-907216-20-4.
  kniha

  kniha

 7. GULÁŠOVÁ, Ivica - BABEČKA, Jozef - GÖRNEROVÁ, Lenka. Komunikácia sestry so znevýhodneným pacientom. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 2464-7551, 2019, roč. 10, č. 1, s. 83-93.
  článok

  článok

 8. SIEGLOVÁ, Dagmar. Advertisement Wars? Watch whom you Really Offend. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1338-7944, 2019, roč. 14, č. 2, s. 21-37.
  článok

  článok

 9. RAKOVÁ, Jana et al. Detský autizmus a špecifické prevencie sestry počas hospitalizácie dieťaťa s autizmom. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 2464-7551, 2019, roč. 10, č. 2, s. 43-56.
  článok

  článok

 10. ŠTEFČÍK, Jozef. Rétorika ako jedna zo základných tlmočníckych zručností. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 202-212 CD-ROM.
  článok

  článok