Výsledky vyhľadávania

 1. KARKOWSKA, Renata - PAWŁOWSKA, Małgorzata. Market Structure and Financial Stability of Banks in Central and Eastern European Countries: does Concentration Matter? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 9, s. 953-972.
  článok

  článok

 2. KRAFTOVÁ, Ivana - DOUDOVÁ, Iveta - MILÁČEK, Radim. At the Threshold of the Fourth Industrial Revolution: Who Gets Who Loses. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2018. ISSN 1212-3609, 2018, roč. 21, č. 3, s. 23-39.
  článok

  článok

 3. HEČKOVÁ, Jaroslava et al. Cezhraničné fúzie a akvizície v kontexte vnímania faktorov ich realizácie v pred- a postfúzijnom a akvizičnom procese. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233, 2018, roč. 66, č. 5, s. 609-632.
  článok

  článok

 4. PAVELKA, Ľuboš. Špecifické aspekty fúzií, akvizícií a financovania v oblasti energetiky v čase expanzívnej monetárnej politiky ECB. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 66-71.
  článok

  článok

 5. IVANOVÁ, Pavlína. Finančné neistoty a finančné riziká ďalšieho vývoja v kontexte humanizácie ekonomiky a spoločnosti v 21. storočí. In Hospodárske noviny. - Bratislava : MAFRA Slovakia. ISSN 1335-4701, 10.4.2015, [s. 1-4], [1,5 NS], online. Dostupné na : <http://blogy.hnonline.sk/pavlina-ivanova/financne-neistoty-a-financne-rizika-dalsieho-vyvoja-v-kontexte-humanizacie-ekonomiky>
  článok

  článok

 6. BREZINA, Ivan et al. Meranie koncentrácie bánk v Slovenskej republike. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2012. ISSN 1336-1732, Jún 2012, roč. 5, č. 2, s. 112-123. VEGA 1/0104/12.
  článok

  článok

 7. MANDEL, Martin. Regulace bankovního sektoru z pohledu ekonomické teorie. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2011. ISSN 0032-3233, 2011, roč. 59, č. 1, s. 58-81.
  článok

  článok

 8. ROMANOVÁ, Daniela - GIRGOŠKOVÁ, Mária. Rate of bank concentration in V4 countries. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2010. ISSN 1337-6020, 2010, roč. 3, č. 1, s. 70-78.
  článok

  článok

 9. RENDEK, Peter. Cash pooling. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2006. ISSN 1336-5711, Február 2006, č. 2. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/index.php?PageID=242>
  článok

  článok

 10. ŠIKULA, Milan. Svet sa stal podnikateľským ihriskom. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2006. ISSN 1335-7883, 2006, roč. 61, č. 21, s. 14-15.
  článok

  článok