Výsledky vyhľadávania

 1. MOORE, Ken. Transparentnosť v biznise. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 3/2011, roč. 16, zoš. 62, s. 13.
  článok

  článok

 2. ANTALOVÁ, Mária. Konkurencieschopnosť a vybrané kondicionálne faktory sociálnej kvality. In International Scientific Conference COMPETITION. Proceedings of the 13th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022. ISBN 978-80-88064-56-5. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 22-31 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 3. ČAJKA, Peter. Význam znalostnej ekonomiky ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2022. ISSN 1335-2741, 2022, roč. 25, č. 1, s. 238-264.
  článok

  článok

 4. JÁNOŠKOVÁ, Barbora - JÁNOŠKOVÁ, Kristína - PETRUŠOVÁ, Dagmar. Disparity regionálnej úrovne v krajinách Vyšehradskej štvorky v rokoch 2009-2018. In International Scientific Conference COMPETITION. Proceedings of the 13th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022. ISBN 978-80-88064-56-5. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 165-174 online.
  článok

  článok

 5. International Scientific Conference COMPETITION. Proceedings of the 13th Annual International Scientific Conference COMPETITION. Editors/editoři: Roman Fiala, Simona Činčalová, Marie Slabá. 1st Edition. Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022. 323 s. Dostupné na : <https://konference.vspj.cz/konference/86/237> ISBN 978-80-88064-56-5. ISSN 2788-0605 (online; pdf).
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. ČECHURA, Lukáš - ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Zdeňka - LEKEŠOVÁ, Michaela. Productivity and Efficiency in Czech Agriculture: Does Farm Size Matter? In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2022. ISSN 1805-9295, 2022, vol. 68, no. 1, s. 1-10.
  článok

  článok

 7. POLLÁK, František et al. Analysis of E-Consumer Behavior During the COVID-19 Pandemic. - Registrovaný: Scopus. In Intelligent Processing Practices and Tools for E-Commerce Data, Information, and Knowledge. - Cham : Springer Nature Switzerland, 2022. ISBN 978-3-030-78302-0. ISSN 2522-8595, pp. 95-114 online. VEGA 1/0240/20, VEGA 1/0140/21.
  článok

  článok

 8. UŠÁK, Peter - BEDNÁRIK, Jaroslav. Changes in Purchasing Behaviour After the Onset of the COVID-19 Pandemic Related to the Application of Corporate Social Responsibility. In Communication Today : Scientific Journal from the Mass Media and Marketing Communication Field. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022. ISSN 1338-130X, 2022, vol. 13, no. 1, pp. 180-188.
  článok

  článok

 9. HARUMOVÁ, Anna - MÓŽIOVÁ, Darina. Development of the Competitiveness of Slovakia. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 1, s. 40-49 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 10. ŠLOGAR, Helena. Learning Orientation Impact, Innovativeness and Business Performance in Croatian Companies. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2022. ISSN 2334-6191, 2022, vol. 27, no. 1, s. 22-33.
  článok

  článok