Výsledky vyhľadávania

 1. KLOBUČNÍK, Michal et al. Negatívne aspekty zlučovania obcí v rámci komunálnych reforiem – perspektíva na príklade Slovenskej republiky. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. ISSN 0049-1225, 2018, roč. 50, č. 4, s. 448-481.
  článok

  článok


 2. KRCHNIVÁ, Kateřina - NERUDOVÁ, Danuše. The CCCTB Allocation Formula Game: The Performance of Economic Sectors. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 4, pp. 427–448.
  článok

  článok


 3. HORNICKÁ, Renáta. Konsolidovaná účtovná závierka - metódy a zásady konsolidácie. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 4, s. 9-14. APVV- 16-0602.
  článok

  článok


 4. UŽÍK, Ján. Odkonsolidácia v praxi. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 6, s. 2-8. APVV 16-0602.
  článok

  článok


 5. BELIČKOVÁ, Kornélia - STARÍČKOVÁ, Zuzana. Teoretické východiská konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-8 online.
  článok

  článok


 6. HORNICKÁ, Renáta. Konsolidovaná účtovná závierka I : praktikum. Recenzenti: Richard Farkaš, Martina Podmanická. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [148 s.] [6,45]. KEGA 026 EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4537-2.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný


 7. JANKECH, Jozef. Prístupy k fiškálnej konsolidácii : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2017. 136 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. OECD economic surveys: Australia 2017 : march 2017. Volume 2017/6. Paris : OECD, 2017. 135 s. OECD economic surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-australia-2017_eco_surveys-aus-2017-en> ISBN 978-92-64-27149-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. MIHÓKOVÁ, Lucia - DRÁB, Radovan - KMEŤOVÁ, Oľga. Fiscal Rules: The Role in Fiscal Consolidation Process. In SGEM 2017. International scientific conference. SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. ISBN 978-619-7408-15-7, pp. 295-302. VEGA 1/0967/15.
  článok

  článok


 10. DRŽKA, Michal. Uplatňovanie výdavkového a dlhového pravidla v rámci SGP. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 97-106 online.
  článok

  článok