Výsledky vyhľadávania

 1. GAJDOVÁ, Denisa. Analýza nulového bodu pri hodnotení kooperačných tendencií vybraných podnikov služieb. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 178-183 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 2. KUČERA, Antonín - HUDÁK, Jozef. Sieťovanie podnikov a tvorba vedecko-výrobných klastrov. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. ISSN 1337-2955, máj 2018, roč. 14, č. 1, s. 58-61.
  článok

  článok

 3. GÁLL, Jozef. Koncept súčasnej klastrovej politiky na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2018. ISSN 2453-9988, 2018, roč. 10, č. 2, s. 14-23 online.
  článok

  článok

 4. HAVIERNIKOVÁ, Katarína - MYNARZOVÁ, Monika. The Motivation of Small and Medium Enterprises Towards Cluster Cooperation from the Point of View of Human Resources. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 2585-9358, 2018, roč. 16, č. 4, s. 86-93.
  článok

  článok

 5. JURIGA, Jaroslav. Ako môžu klastre iniciovať inovácie. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Okt 2017, č. 10-11, s. 20-21.
  článok

  článok

 6. PAJONK, Peter. Conditionality and utilization of inter-organizational relationships on the industrial market of the Slovak mechanical engineering. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 2, s. 174-183. VEGA 1/0282/15.
  článok

  článok

 7. DEÁKOVÁ, Stanislava - GAJDOVÁ, Denisa - KRIŽAN, Martin. Diagnostika podnikateľského prostredia so zameraním sa na nové vývojové trendy ako nástroje konkurenčnej výhody [elektronický zdroj]. Recenzenti: Helena Majdúchová, Lilia Dvořáková. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. CD-ROM [220 s., 10,51 AH]. KEGA 030EU-4/2015. ISBN 978-80-7552-472-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. GRUMADAITE, Kristina - JUCEVICIUS, Giedrius. Emergence of industrial ecosystems in post-authoritarian contexts. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2016. ISSN 1802-8527, 2016, roč. 10, č. 26, s. 30-38.
  článok

  článok

 9. GAJDOVÁ, Denisa. Predpoklad eliminácie vplyvu šedej ekonomiky prostredníctvom kooperácie MSP a tvorba klastrov v jednotlivých regiónoch Slovenska. In Diagnostika podnikových procesov v kontexte šedej ekonomiky : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4337-8, s. 25-34 CD-ROM. VEGA 1/0844/15.
  článok

  článok

 10. BALOG, Miroslav. Faktory rozvoja klastrových organizácií v Slovenskej republike. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 2, s. 149-168.
  článok

  článok