Výsledky vyhľadávania

 1. BLANÁR, František. Kvalita vysokoškolského vzdelávania z pohľadu absolventov slovenských vysokých škôl. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. ISSN 1335-5864, 2021, roč. 32, č. 1, s. 21-28.
  článok

  článok

 2. ČONKOVÁ, Andrea. Použitie dotazníka interakčného štýlu učiteľa ako súčasť jeho profesionálneho rozvoja. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. ISSN 1335-5864, 2021, roč. 32, č. 1, s. 14-21.
  článok

  článok

 3. NOVOTNÁ, Erika. Učiteľ - nové trendy a výzvy. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1336-9849, 2020, roč. 15, č. 1, s. 20-22.
  článok

  článok

 4. SZARYSZOVÁ, Petra. Analysis of Higher Education Quality Using Control Charts. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, pp. 172.
  článok

  článok

 5. CHOCHOLATÁ, Michaela. Spatial Instability in the Slovak Language Test Scores : a GWR Approach. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference: 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-60-0, pp. 127-134. VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 6. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing: Education Challenges in the Time of Pandemic. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2020, vol. 29, no. 3, pp. 1-4 online [4,87 NS].
  článok

  článok

 7. RUDÁŠOVÁ, Zuzana - KOZEL, Roman. Approaches To Quality Assesment in Educational Institutions. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 11. International Scientific Conference, May 27th – 29th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4748-2, pp. 117-127 CD-ROM. I-20-108-00.
  článok

  článok

 8. RUDÁŠOVÁ, Zuzana - KOZEL, Roman. Rating and Ranking as a Way to Measurement of Quality of Higher Education Institutions. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, pp. 150.
  článok

  článok

 9. MIŠÚTOVÁ, Mária - MIŠÚT, Martin. Teaching IT Subjects Online – Experiences and Students' Attitudes. In DidMatTech. International Scientific and Professional Conference. Proceedings of XXXIII. DidMatTech 2020 Conference : New Methods and Technologies in Education, Research and Practice. - Budapešť : Eӧtvӧs Loránd University in Budapest, 2020. ISBN 978-963-489-244-1, pp. 149-158 online. KEGA 009STU-4/2018, VEGA 1/0373/18, VEGA 1/0232/18.
  článok

  článok

 10. SOCHANIČ, Vladislav. Súčasné chápanie pojmu "kvalita" v kontexte podnikového vzdelávania. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 553-561 online.
  článok

  článok