Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKVRNDA, František. Poohliadnutie sa na 100 rokov od Veľkého októbra (s espritom, ale bez emócií). In Slovo : spoločensko-politický internetový portál [elektronický zdroj]. - Bratislava : Klub Nového slova, 2017. ISSN 1336-2984, 7.11.2017, s. [1-3] online.
  článok

  článok


 2. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Politické strany v nových konfliktných líniách. In Nové fenomény v současné politice. - Praha : Machiavelli Press, 2017. ISBN 978-80-88147-07-7, s. 53-64. VEGA 1/0347/15.
  článok

  článok


 3. GRAEBER, David. Utopie pravidel : o technologii, stupiditě a skryté přitažlivosti byrokracie. Praha : PROSTOR, 2017. 281 s. ISBN 978-80-7260-352-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. ŠARADÍN, Pavel. Úvahy o současné demokracii. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2017. ISSN 0046-385X, 2017, roč. 72, č. 4, s. 306-311.
  článok

  článok


 5. BÖSZ, Anett. Harmonising liberalism and realism in the theory of international relations. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 3, s. 199-219.
  článok

  článok


 6. HUSENICOVÁ, Lucia. Idealizmus ako integrálna súčasť liberálnej teórie medzinárodných vzťahov. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017. ISSN 1335-2741, 2017, roč. 20, č. 3, s. 70-94.
  článok

  článok


 7. POLAČKOVÁ, Zuzana - VAN DUIN, Pieter. Portugal, Slovakia, and the political counter-reformation of the twentieth century (1910-1939). In Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2017. ISSN 1337-8163, 2017, roč. 10, č. 2, s. 23-47.
  článok

  článok


 8. MONZON, Gabriel Anibal. Protectionism: This Good Bad Word. In European Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2017. ISSN 1857-7431, 2017, vol. 13, no. October, pp. 77-90.
  článok

  článok


 9. FUTÓ, Gilbert et al. Politológia [elektronický zdroj]. Recenzenti: Karol Janas, Rastislav Kazanský. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. e-kniha [74 s., 6,34 AH]. ISBN 978-80-225-4417-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. ŠKUTOVÁ, Daniela. Konzervativizmus verejnej politiky v podmienkach Slovenskej republiky. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis] [elektronický zdroj]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2016. ISSN 2453-9236, 2016, roč. 17, č. 2, s. 5-15.
  článok

  článok