Výsledky vyhľadávania

 1. RÓZENFELDOVÁ, Laura. Ochrana duševného vlastníctva v kolaboratívnom hospodárstve. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021. ISSN 1339-5564, 2021, roč. 25, č. 2, s. 6-12.
  článok

  článok

 2. KOVÁČ, Branislav. Daňovoprávne aspekty patent boxu v SR. In Bratislavské právnické fórum 2021. medzinárodná vedecká online konferencia. Aktuálne výzvy pre finančné právo : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie 22. – 23. apríla 2021. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021. ISBN 978-80-7160-606-2, s. 23-29 online.
  článok

  článok

 3. ONDROVIČOVÁ, Katarína et al. Licencovanie softvéru. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021. ISSN 1339-5564, 2021, roč. 25, č. 3-4, s. 6-17.
  článok

  článok

 4. KOLEMBUS, Anton. Softvér – účtovanie. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 9, s. 69-76.
  článok

  článok

 5. CÍGEROVÁ, Nadežda. Daňové priznania právnických osôb - 10 tipov z praxe. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 3, s. 2-13.
  článok

  článok

 6. SANDTNER, Lucia. Príjmy plynúce poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 3, s. 34-42.
  článok

  článok

 7. GAJDOŠOVÁ, Ľubica. Stanovenie hodnoty know-how a prístupy a aspekty ohodnotenia know-how v praxi. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. ISSN 1339-5564, 2020, roč. 24, č. 4, s. 6-17.
  článok

  článok

 8. FERENCZ, Vojtech - DUGAS, Jaroslav. Vyhľadávanie informácií v rôznych domácich a zahraničných databázach. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 10.
  článok

  článok

 9. KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Expenditures on R&D as the Tool for Development of the Patents in Slovakia Within the Agenda 2030. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 292-300 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 10. JAKUBOVIE, Sidónia. Započítanie daňovej licencie. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 3, s. 6-22.
  článok

  článok