Výsledky vyhľadávania

 1. NOGOVÁ, Mária. Zmena a proces jej nastavenia v školskom prostredí : logika, emócie a priaznivé podmienky. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1336-9849, 2019, roč. 14, č. 1, s. 18-21.
  článok

  článok


 2. VUČETIĆ, Miljan - HUDEC, Miroslav. A Flexible Approach to Matching User Preferences with Records in Datasets based on the Conformance Measure and Aggregation Functions. In IJCCI 2018 - International Joint Conference on Computational Intelligence. International Conference. IJCCI 2018 : Proceedings of the 10th International Joint Conference on Computational Intelligence (IJCCI 2018), September 18-20, 2018, in Seville, Spain. - [Berlin] : Springer/SCI Series Book, 2018. ISBN 978-989-758-327-8, pp. 168-175 online.
  článok

  článok


 3. ANDREÁNSKY, Eugen. Leibnizovské inšpirácie v Kantovom chápaní logiky. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 7, s. 529-539.
  článok

  článok


 4. VIŠŇOVSKÝ, Emil. Filozofia vedy v klasickom pragmatizme. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 4, s. 257-268.
  článok

  článok


 5. HUDEC, Miroslav. Quality Measures of Quantified Linguistic Summaries Aggregated by the Uninorm Connective for Dimensional Data Structures. In BALCOR 2018. Balkan Conference on Operational Research. BALCOR 2018 : Proceedings of XIII Balkan Conference on Operational Research, Belgrade, 25-28 May, 2018, (Serbia). - Belgrade : SANU, 2018. ISBN 978-86-80593-64-7, pp. 73-80 online. VEGA 1/0373/18.
  článok

  článok


 6. STREŠŇÁKOVÁ, Anna - SLANINKA, František. Softvérová podpora rozhodovacích procesov. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monograficky zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4512-9, s. 85-90 CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok


 7. KULTAN, Jaroslav. Logické systémy pri riešení ekonomických úloh. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 63-71 online.
  článok

  článok


 8. VUČETIĆ, Miljan - HUDEC, Miroslav. A Fuzzy Query Engine for Suggesting the Products Based on Conformance and Asymmetric Conjunction. In Expert Systems with Applications : An International Journal. - Oxford : Pergamon Press. ISSN 1873-6793, 2018, vol. 101, pp. 143-158 online.
  článok

  článok


 9. KULTAN, Jaroslav. Three-state logic-trit. In R&E Source : Open online journal for research and education. - Österreich : Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2017. ISSN 2313-1640, December 2017, special issue, s. 85-90 online.
  článok

  článok


 10. PUC, Jan. Jak vzniká něco nového? Založení a transcendence. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2017. ISSN 0046-385X, 2017, roč. 72, č. 4, s. 259-270.
  článok

  článok