Výsledky vyhľadávania

 1. RICHNÁK, Patrik - BOJKOVÁ, Karolína. Moderná koncepcia priemyselného podniku – zelená logistika. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2018. ISSN 2453-8167, 2018, roč. 13, č. 8, s. 1-7 online. I-18-102-00.
  článok

  článok

 2. BREZOVSKÝ, Jozef. Zelená logistika: trend i nevyhnutnosť. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN [nemá], november-december 2018, roč. 14, č. 75, s. 20-21.
  článok

  článok

 3. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Zelená logistika je nielen myšlienka, ale aj realita. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 20. apríla 2017, roč. 27, č. 16, s. 58-60.
  článok

  článok

 4. SURMACZ, Tomasz. Green supply chain management improvement and performance evaluation with scor model. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2017. ISSN 1336-9105, 2017, vol. 12, no. 1, s. 35-40 online.
  článok

  článok

 5. MALÁ, Denisa - BENČIKOVÁ, Dana. Selected issues of contemporary logistics. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici., 2017. 141 s. ISBN 978-80-557-1241-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. MALÁ, Denisa. Zelená logistika a jej uplatňovanie v praxi malých a stredných podnikov. Recenzenti: Ján Závadský, Denis Jelačič. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici., 2017. 161 s. Studia oeconomica, 55. ISBN 978-80-557-1234-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. MALÁ, Denisa et al. Green logistic in Slovak small and medium wood-processing enterprises. In BioResources. - North Carolina : Raleigh N.C.: Dept. of Wood and Paper Science College of Natural Resources. ISSN 1930-2126, 2017, vol. 12, no. 3, pp. 5155-5173 online.
  článok

  článok

 8. DUPAĽ, Andrej. Súčasné smerovanie a východiská procesnej orientácie v logistike podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-12] CD-ROM.
  článok

  článok

 9. ŠUPÁK, Juraj. Reverzná logistika ako významný trend v oblasti distribúcie. In Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0134/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4307-1, s. 20-31. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok

 10. DUPAĽ, Andrej - GUBOVÁ, Klaudia - RICHNÁK, Patrik. Riadenie inovácií v oblasti environmentálneho manažmentu. In Vplyv environmentálnych nástrojov na zvyšovanie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov - II. : zborník vedeckých statí Katedry manažmentu výroby a logistiky pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2016. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2016. ISBN 978-80-225-4342-2, s. 9-17 CD-ROM. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok