Výsledky vyhľadávania

 1. NOVOTNÁ, Ľudmila. Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 3, s. 215-227.
  článok

  článok


 2. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [82 s.]. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [65 s.]. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. ŠRÁMKOVÁ, Alice - KŘIVÁNKOVÁ, Martina. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 7. aktual. vyd. Praha : Institut certifikace účetních, 2017. 334 s. Vzdělávání účetní profese v ČR. ISBN 978-80-87985-10-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. BRNOVÁ, Miroslava. Softvér z hľadiska dane z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 7-8, s. 11-16.
  článok

  článok


 6. HARANTOVÁ, Monika - HESKOVÁ, Marie. Oceňovací praxe ochranných známek v České republice. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1338-7944, 2017, roč. 12, č. 1, s. 35-40.
  článok

  článok


 7. HAVIER, Jan. Predmety práv duševného vlastníctva podnikov, ich transfer a ohodnocovanie : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Kardoš. Bratislava, 2017. 160 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. MOKOŠOVÁ, Daša. Zmeny v IAS 16 a IAS 38 v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/2231 uplatniteľné pre účtovné obdobia začaté od 1.1. 2016 a nesôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, mimoriadne číslo, s. 52-54.
  článok

  článok


 9. POLÁČKOVÁ, Hana. The Economic importance of the protection of the intangible property, context of protection origin, development and current state. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017 [elektronický zdroj]. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 141-146 online. VEGA 1/0020/16.
  článok

  článok


 10. KOVALČÍKOVÁ, Antónia - KORDOŠOVÁ, Alena. Účtovníctvo rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií : príklady a úlohy. Recenzenti: Jaromír Novák, Irena Zakharová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 234 s. [11,17 AH]. ISBN 978-80-225-4416-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]