Výsledky vyhľadávania

 1. Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela. 2x ročne. ISSN 1336-8818. Dostupné na : https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=583
  časopis

  časopis

 2. LUKÁČ, Jozef. Metódy odhalenia krízy podniku. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 16, č. 1, s. 46-51 online. I-20-108-00.
  článok

  článok

 3. REMEŇOVÁ, Katarína - KINTLER, Jakub. How a Pricing Decisions are Decided and Executed. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-6 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 4. DALCI, Ilhan et al. The Moderating Impact of Firm Size on the Relationship between Working Capital Management and Profitability. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 3, pp. 296-312.
  článok

  článok

 5. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - MOTYĽ, Karina. Úloha controlléra v organizácii. In Financie, účtovníctvo, dane 2019. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2019 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2019. ISBN 978-80-225-4660-7, s. 11-16.
  článok

  článok

 6. Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions : 12th International Scientific Conference : Proceedings. Reviewed by: Martina Borovcová .. [et al.]. 1st Edition. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. 298 s. Dostupné na : <https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi/en/conference-proceedings/Sbornik-final.pdf> ISBN 978-80-248-4344-5. ISSN 2336-162X (on-line).
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. FETISOVOVÁ, Elena - LUKAČKOVÁ, Andrea - SMORADA, Marián. Manažment pohľadávok - predchádzanie platobnej neschopnosti podniku. In Podnikové financie vo vede a praxi 2019 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4675-1, s. 30-35. VEGA 1/0007/19 50%, VEGA 1/0066/17 50%.
  článok

  článok

 8. FETISOVOVÁ, Elena - LUKAČKOVÁ, Andrea - SMORADA, Marián. Predikcia finančného zdravia podniku využitím metódy diskriminačnej analýzy. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 138-146 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 9. POLEDNÁKOVÁ, Anna. University Teaching Methods and Financial Literacy. In IISES 2019: Teaching & Education. International Conference. IISES 2019: Teaching & Education : Proceedings of the 8th International Conference, 17 - 20 September 2019, (Vienna, Austria). - Prague : IISES, 2019. ISBN 978-80-87927-90-8. ISSN 2570-6551, pp. 307-314 online.
  článok

  článok

 10. POLEČOVÁ, Petra. Plánovanie finančných zdrojov podniku ako súčasť podnikovej logistiky. In Nová dimenzia logistiky v štvrtej priemyselnej revolúcii v podnikoch na Slovensku : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4649-2, s. 58-66 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok