Výsledky vyhľadávania

 1. IDIMT-2020. Digitalized Economy, Society and Information Management. IDIMT-2020: Digitalized Economy, Society and Information Management : 28th Interdisciplinary Information Management Talks. 1st Edition. Linz : TRAUNER Verlag, 2020. online 497 s. Schriftenreihe Informatik, 49. ISBN 978-3-99062-958-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. DUPAĽ, Andrej. Charakterové vlastnosti (dimenzia) súčasnej automatizácie a digitalizácie výrobných a logistických procesov v rozvoji podnikov. In Nová dimenzia logistiky v štvrtej priemyselnej revolúcii v podnikoch na Slovensku : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4649-2, s. 35-40 online.
  článok

  článok

 3. ROMANOVÁ, Anita - KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Terézia. Štandardizované rámce riadenia podnikovej informatiky a možnosti ich aplikovania v podnikovej praxi. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 3, s. 9-20 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 4. TÖRÖKOVÁ, Anikó. IT Governance ako súčasť digitálnej transformácie. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 573-585 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 5. HLAVATÝ, Ivan. Využitie znalostného manažmentu v znalostne-intenzívnych organizáciách. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4568-6, s. 18-22 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. HAMRANOVÁ, Anna. Vplyv podnikovej kultúry na prístup k riadeniu podnikových informácií. In Informačné technológie v znalostnej ekonomike : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4580-8, s. [1-13] CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 7. ROMANOVÁ, Anita - BOLEK, Vladimír - KORČEK, František. Vybrané aspekty IT governance v podnikoch v Slovenskej republike. - Registrovaný vo: Web of Science. In Competition. International Scientific Conference. Competition : Proceedings of 10th Annual International Scientific Conference, 17th–18th May, 2018, (Jihlava, Czech Republic). - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2018. ISBN 978-80-88064-37-4, pp. 345-356 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 8. ROMANOVÁ, Anita - ŠVEJDOVÁ, Natália. It governance a riadenie bezpečnosti IS/IT v podnikoch. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 907-917 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 9. MACHOVÁ, Renáta et al. Benchmarking Smart E-Government Development: Insights From a National Perspective. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1804-8048, 2018, no. 42, pp. 152-164.
  článok

  článok

 10. DUGAS, Jaroslav et al. Information Management. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 73-94 [1,96 AH].
  článok

  článok