Výsledky vyhľadávania

 1. DANESHJO, Naqibullah - MALEGA, Peter - DRÁBIK, Peter. Techniques for Production Quality Control in the Global Company. Aut. Peter Drábik. - Registrovaný: Web of Science. In Advances in Science and Technology Research Journal. - Lublin : Lublin University of Technology. ISSN 2299-8624, 2021, vol. 15, no. 1, pp. 174-183 online. KEGA 002TUKE-4/2020, KEGA 032EU- 4/2020.
  článok

  článok

 2. Pevný základ : za technologickým pokrokom vždy hľadajte materiálový výskum. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 7-8, s. 16-17.
  článok

  článok

 3. GLASER-OPITZOVÁ, Helena. Hodnotenie vplyvu vybraných faktorov na ohrozenie slovenských domácností materiálnou depriváciou. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 16 online.
  článok

  článok

 4. TOMAN, Pavel. Logistické odpady v koši nekončí. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 9, s. 26-28.
  článok

  článok

 5. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Podnikové hospodárstvo : praktické príklady a kontrolné testy. Recenzenti: Štefan Majtán, Elena Šúbertová. 2. prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 302 s. [13,5 AH]. ISBN 978-80-571-0164-2. [Počet ex. : 16, z toho voľných 8, prezenčne 2]
 6. Inter-Academia 2018: Global Research and Education Inter-Academia: Recent Advances in Technology Research and Education. International Conference. Inter-Academia 2018: Global Research and Education: Recent Advances in Technology Research and Education : Proceedings of the 17th International Conference on Global Research and Education, 24.-27.9.2018, (Kaunas, Lithuania). 1st Edition. Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019. online [299 s.]. Dostupné na : <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-99834-3> ISBN 978-3-319-99833-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Global Material Resources Outlook to 2060 : Economic Drivers and Environmental Consequences. Paris : OECD, 2019. 210 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en> ISBN 978-92-64-30744-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. DANESHJO, Naqibullah - DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika. MFCA - Material Flowcost Accouting. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2019. ISSN 1338-5224, 2019, roč. 9, č. 1, s. 5-10 online. VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok

 9. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru : k projektu VEGA č. 1/0582/2017 Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. Recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Marek Bežovský. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 73 s. VEGA 1/0582/17. ISBN 978-80-225-4677-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 3. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová, Anna Neumannová, Oľga Ďuricová. 4. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019. [309 s.] [15,45 AH]. ISBN 978-80-10-03613-4.