Výsledky vyhľadávania

 1. KARAFOVÁ, Lea - HAJDUOVÁ, Zuzana. Elimination of crisis occurrences by application of mathematical methods. In Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov. Medzinárodný vedecký workshop. Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác : medzinárodný vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0562/14 : 12.11.2015, [Košice, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4216-6, s. 240-244 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. BREZINA, Ivan - GEŽÍK, Pavel. Zovšeobecnenie metódy CPM a MPM na riadenie dodávateľských reťazcov. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3770-4, s. 1-7 CD-ROM. VEGA 1/0104/12.
  článok

  článok

 3. MOŽNÝ, Lubor - ONDRYHAL, Vojtěch - SEDLAČÍK, Marek. Aplikace modifikované metody CPM v rámci logistického řetězce. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. ISSN 1336-7420, 2013, roč. 9, č. 7, s. 154-158. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0179801/fss0713.pdf>
  článok

  článok

 4. HRABLIK CHOVANOVÁ, Henrieta. Metódy operačnej analýzy v projektovom riadení. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2010. ISSN 1336-1805, 2010, roč. 10, č. 1, s. 64-66.
  článok

  článok

 5. POUR, Jan. Faktory úspěšnosti Business Intelligence řešení. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2010. ISSN 1336-1805, 2010, roč. 10, č. 4, s. 20-27.
  článok

  článok

 6. ŠEBO, Juraj. Projektové riadenie s podporou metód sieťovej analýzy. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 1, s. 21-30.
  článok

  článok

 7. ANDERSON, David R. An introduction to management science : quantitative approaches to decision making. 12th ed. Mason : Thomson/South-Western, 2008. xxvi, 907 s. ISBN 978-0-324-64994-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. MATEIDES, Alexander. Manažérstvo kvality : história, koncepty, metódy. Bratislava : EPOS, 2006. 751 s. ISBN 80-8057-656-4. [Počet ex. : 6, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 9. POLAČKO, F. Plánovať rýchlo a ľahko : CA-SuperProject - software až po externú úroveň. In Slovenský Profit, 1994, roč. 2, č. 17.
  článok

  článok

 10. SLAMKOVÁ, .E. Programové prostriedky pre projektové riadenie. In Slovenský Profit, 1994, roč. 2, č. 17.
  článok

  článok