Výsledky vyhľadávania

 1. PONGRÁCZ, Eva. A Szlovák munkaerőpiac aktuális helyzete és a sociális gazdaság. In Munkaügyi szemle [elektronický zdroj]. - [Budapest : Profunditas], 2018. ISSN 2064-3748, 2018, évf. 61, sz. 2, o. 38-43 online.
  článok

  článok


 2. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ĎURANOVÁ, Lucia. Interdependencies between immigration and selected economic indicators in Germany (with emphasis on Turkish immigration). In Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects : collective monograph. - Riga : ISMA University, 2017. ISSN 1877-0444, vol. 1, pp. 79-95 [1,0 AH]. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok


 3. ČÍŽEK, Ondřej. Unemployment and aggregate demand in Spain. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 5, s. 459-481.
  článok

  článok


 4. HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, Radomíra - PIETRIKOVÁ, Miriam. Zmeny vo vývoji regionálnej nezamestnanosti a v priamych zahraničných investíciách v podmienkach SR. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, [Česká republika], 14. - 16. června 2017 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8587-9, s. 147-154 online.
  článok

  článok


 5. BEIN, Murad A. - CIFTCIOGLU, Serhan. The Relationship between the relative GDP share of agriculture and the unemployment rate in selected Central and Eastern European countries. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 7, s. 308-317.
  článok

  článok


 6. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Kúpyschopnosť obyvateľstva Slovenskej republiky. In Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy. International scientific conference. Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy : conference proceedings of the 5th International scientific conference, October 26-29, 2017, Opole, Poland. - Opole : The Academy of Management and Administration, 2017. ISBN 978-83-62683-23-9, pp. 17-19. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 7. PČOLINSKÁ, Lenka. Novodobý problém spoločnosti – dlhodobá nezamestnanosť. In EUKER: European Union Knowledge Economy Review : scientific journal [elektronický zdroj]. - Vranov nad Topľou : European Union Knowledge Economy Pass, 2017. ISSN 1339-2786, 2017, vol. 5, no. 1, s. 23-32 online.
  článok

  článok


 8. HAJNUSOVÁ, Dominika. Nezamestnanosť absolventov vo vybranom regióne Slovenskej republiky. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, špec. vydanie 2017, roč. 7, č. 3, s. 164-171.
  článok

  článok


 9. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky. In PhDWorks. Workshop mladých vedeckých pracovníkov. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu mladých vedeckých pracovníkov PhDWorks : Košice, 8. november 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4470-2, s. 68-73 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. KMEŤKO, Miroslav. Miera nezamestnanosti a investície. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2017. ISSN 1339-5467, 2017, roč. 5, č. 2, s. 162-172 online.
  článok

  článok