Výsledky vyhľadávania

 1. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. 6x ročne. ISSN 1336-7420. Dostupné na : http://www.ssds.sk/
  časopis

  časopis


 2. Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers [elektronický zdroj]. Editor/zostavovateľ: Andrea Kaderová ; reviewers: František Peller, Anna Starečková. 1.vydání. Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2018. CD-ROM 100 s. [4,25 AH]. ISBN 978-80-248-4224-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. DUDEK, Hana - SZCZESNY, Wieslaw. Correlates of Multidimensional Indicator of Quality of Life – Fractional Outcome Model Approach. In Statistika : statistics and economy journal [elektronický zdroj]. - Praha : Český statistický úřad, 2017. ISSN 1804-8765, 2017, vol. 97, no. 4, pp. 45-60.
  článok

  článok


 4. BIKÁR, Miloš - VAVROVÁ, Katarína. Are global financial market influenced by behavioral effects? In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 1, pp. 155-162 online. VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok


 5. KOMADEL, Daniel. Modelovanie transferu rizika poistného trhu na kapitálový trh : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudovít Pinda. Bratislava, 2016. 91 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. MIERESOVÁ, Lucia. Panelové dáta krajín V4. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XI : zborník príspevkov z [11.] seminára : 27. – 29. máj 2015, Makov - Kysuce. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4084-1, s. [1-5] CD-ROM.
  článok

  článok


 7. SUŠIENKOVÁ, Katarína. Metódy ohodnotenia subjektívnej pravdepodobnosti. In Štatistické metódy v ekonómii. Odborný seminár. Štatistické metódy v ekonómii : 8. odborný seminár : [abstrakty] : 12. 6. - 13. 6. 2014, Virt. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3997-5, s. 26-27.
  článok

  článok


 8. SIPKOVÁ, Ľubica. Odhad parametrov kvantilových modelov : inauguračná prednáška : odbor inaugurovania 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii. 1. vyd. Bratislava, 2014. 58 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3806-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 9. ČIČKOVÁ, Zuzana. Optimalizácia procesov rozvozu tovarov s časovými obmedzeniami pomocou exaktných prístupov : inauguračná prednáška : odbor inaugurovania 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum. 1. vyd. Bratislava, 2014. 51 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3808-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 10. FOTR, Jiří - HNILICA, Jiří. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. 2. aktual. a rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, 2014. 299 s. Expert. ISBN 978-80-247-5104-7. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]