Výsledky vyhľadávania

 1. DUPAĽ, Andrej - LOVÍŠKOVÁ, Jana - RAKOVSKÁ, Júlia. Vnútropodnikový manažment výroby : zbierka príkladov. Recenzenti Juraj Stern, Pavol Záhorák. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 136 s. [6,90 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/4tcpMT6tdB> ISBN 978-80-225-3849-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 2. ŠKORÍK, Peter - ŠTEFÁNIK, Andrej. Simulácia výrobných systémov - výborná možnosť prezentácie dosiahnutých výsledkov. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 1, s. 13-15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112509/PaI_2010_01.pdf>
  článok

  článok


 3. ŠVIHLOVÁ, Dana. Modely udržateľnej výroby a spotreby v kontexte ekonomického aspektu rozvoja spoločnosti. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici = the scientific journal of the Faculty of economics Matej Bel University Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2009. ISSN 1335-7069, 2009, roč. 10, č. 1, s. 35-45.
  článok

  článok


 4. TVRDOŇ, Jiří. Reflection of globalization and integration processes in some modelling techniques. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2007. ISSN 0139-570X, 2007, vol. 53, no. 2, s. 69-73. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/00066.pdf>
  článok

  článok


 5. BOTKA, Milan - ŠTEFÁNIK, Andrej - ŠUSTR, Eduard. Projektovanie výrobného systému v podniku Viena International, s.r.o. In Produktivita : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. - Žilina : SLCP, 2005. ISSN 1335-5961, 2005, č. 2, s. 14-15.
  článok

  článok


 6. DEBELLE, Guy - LAXTON, Douglas. Is the Phillips Curve Really a Curve? : Some Evidence for Canada, the United Kingdom, and the United States. 1. ed. Washington : International Monetary Fund, 1996. 38 s. IMF Working Paper, 111. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 7. LAGOVÁ, Milada. Databázové soubory a optimalizace zisku firmy. In Acta oeconomica pragensia, 1994, roč. 2, č. 3, s. 131-142.
  článok

  článok


 8. REPISKÝ, Jozef. Tvorba a hodnotenie stratégií výrobných štruktúr poľnohospodárskej prvovýroby : kandidátska dizertačná práca. Škol. Ladislav Kabát. Nitra, 1993. 152 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. LEŠČIŠIN, Michal - STERN, Juraj - DUPAĽ, Andrej. Základy manažmentu výroby. Diel 1. 2. nezmenené vydanie. Bratislava : EU, 1992. 222 s. ISBN 80-225-0449-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 10. PACK, L. Optimierung, wenn das Ganze mehr ist als die Summe der Teile. In Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 1991, roč. 61, č. 5-6, s. 589-619.
  článok

  článok